Български English Français
Начало » Шенгенско пространство » Контрол при обработването на данните и функционирането на НШИС

Контрол при обработването на данните и функционирането на НШИС

Контролът върху дейностите по обработка на лични данни в МВР се осъществява от Комисията за защита на личните данни. С цел създаване на гаранция за спазване на законодателството в областта на защитата на личните данни е предвиден и вътрешно-ведомствен контрол, който се осъществява от Министъра на вътрешните работи или оправомощено от него лице и от ръководителите на структурите на МВР, съобразно правомощията им.
Контролът върху дейностите по обработка на лични данни в конкретен информационен фонд се извършва от управляващия информационния фонд, ръководителите на структурите на МВР, в които има изградени информационни фондове, дирекция "Информация и архив" - за неавтоматизираните информационни фондове за общо ползване и дирекция "Комуникационни и информационни системи" - за автоматизираните информационни фондове за общо ползване.
С проект на инструкция за изменение и допълнение на Инструкция  8121з-1122 от 12.09.2015 г. за реда за обработка на лични данни в Министерството на вътрешните работи, се предвижда създаването на Постоянна комисия за защита на личните данни към МВР.
 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings