Български English Français
Начало » Шенгенско пространство » Права на физическите лица

Права на физическите лица

Правото за информиране, коригиране и заличаване на данни се упражнява по реда на Закона за защита на личните данни, когато данните са въведени в НВИС и ВИС на ЕС (след присъединяването на България към Шенгенското пространство) от оправомощени национални органи съгласно Наредбата за реда за достъп до Националната визова информационна система на Република България и до Визовата информационна система на Европейския съюз.
Всяко лице има право да бъде информирано за отнасящите се до него данни, вписани във ВИС на ЕС, и за държавата членка, която ги е изпратила във ВИС на ЕС. Достъп до тези данни може да бъде предоставен единствено от държавата членка, която ги е въвела. То може да иска неточните данни, отнасящи се до него, да бъдат коригирани и регистрираните незаконно данни да бъдат заличени. Действията по коригиране и заличаване на данни могат да се извършват единствено от държавата членка, която ги е въвела.
Държавите-членки си сътрудничат активно за спазване на правата на физическите лица.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings