Български English Français
Начало » Шенгенско пространство » Международно сътрудничество

Международно сътрудничество

Част от задълженията на всеки надзорен орган за защита на личните данни е участие в международно сътрудничество със сродни надзорни органи. Разпоредбата на чл. 10, ал. 1, т. 11 от Закона за защита на личните данни изрично разписва правомощие на КЗЛД да участва в дейностите, осъществявани от международните организации по въпросите в областта на защита на личните данни.
КЗЛД си сътрудничи с други надзорни органи в рамките на работните групи към ЕС и Съвета на Европа. Активно участва в дейността на Работна група по чл. 29 и всички нейни подгрупи. По линия на сътрудничеството в областта на шенгенското законодателство Комисията за защита на личните данни участва в работата на Координационната група за надзор на Шенгенската информационна система от второ поколение и Координационната група за надзор на Визовата информационна система.
КЗЛД е член на Съвместния надзорен орган на Европол, Съвместния надзорен орган „Митници” и Координационните групи за надзор на Евродак, на Информационната система за вътрешния пазар и на Митническата информационна система.
КЗЛД членува в Международната конференция на органите за защита на личните данни и неприкосновеността, Международната работна група за защита на данните в телекомуникациите, Конференцията на органите за защита на личните данни от Централна и Източна Европа, Пролетната конференция на органите за защита на данните.
Представители на КЗЛД участват и в работата на работната група по правни казуси, Работната група по защита на данните в рамките на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, ad-hoc Комитета за модернизиране на Конвенция 108 на Съвета на Европа относно защитата на лицата при автоматизирана обработка на лични данни.
 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings