Начало » Институцията » Специализирана администрация

Специализирана администрация

    
Дирекция Нормативна дейност, международно сътрудничество, планиране и обучение”
 
Дирекцията се състои от два отдела- „Правни становища и международно сътрудничество и „Планиране, обучение и управление на проектиОбщата численост на дирекцията е 14 души.
 
   

Пламен Ангелов
Директор

Кристина Радкова
началник отдел „Правни становища и международно сътрудничество”
 
Функциите на дирекцията са:
1. дава правни консултации и становища по прилагане на законодателството в областта на защитата на личните данни, действащо в страната, в Европейския съюз и в трети държави;
2. участва в изготвянето или самостоятелно изготвя проекти на нормативни актове, вътрешни актове и документи;
3. извършва правни анализи, изготвя становища и позиции на комисията по въпроси в областта на защитата на личните данни, вкл. по проекти на нормативни актове, по запитвания от трети лица относно прилагане на ЗЗЛД и искания по глава шеста от ЗЗЛД;
4. подпомага комисията при разглеждането на искания на физически лица за реализиране на техни права в областта на защитата на личните данни;
5. осъществява процесуално представителство пред съда по жалби срещу актове на комисията по чл. 35, с които са приключили производствата по чл. 28, ал. 1, т. 3 и 5, и предоставя текуща информация на комисията по движението на съдебните дела във връзка с тези производства;
6. участва в подготовката и провеждането на преговори за сключване на двустранни и многостранни споразумения в областта на защитата на личните данни;
7. анализира резултатите от прилагането на нормативните актове и международните договори в областта на защитата на личните данни и дава становища за необходимостта от предприемане на съответни национални мерки;
8. организира, координира и осъществява обучението в областта на защитата на личните данни;
9. координира и участва в осъществяването на международната дейност на комисията;
10. подпомага комисията при осъществяването на контактите и взаимодействието й с национални и международни институции, по въпроси в областта на защитата на личните данни, както и при обмена на информация във връзка с изпълнението на задължения, произтичащи от международен договор, по който Република България е страна;
11. анализира опита и работата на международните организации и институции и чуждестранното законодателство, извършва проучвания по въпроси от международен характер и поддържа библиотека на актове и съдебна практика, свързани с дейността на дирекцията;
12. участва в изготвянето на предложения за участие в проекти и програми с национално и международно финансиране, проучване, подготовка и съгласуване на проектна документация, като следва установените процедури; осъществява съдействие в процеса на мониторинг на програмите;
13. организира целеполагането в административните звена, мониторинг и отчитане на резултатите от изпълнението на стратегически документи;
14. координира дейностите по разработване и прилагане на стратегическите документи на комисията, мониторинга и отчитане на изпълнението им;
15. отговаря за обвързването на стратегическите приоритети на комисията с проектните дейности и резултати.
 
 
Дирекция Правни производства и надзор”
 
Дирекцията се състои от два отдела - „Правни производства и процесуално представителство и „Контрол и административнонаказателни производстваОбщата численост на дирекцията е 24 души.
 
   

Катя Станимирова
Директор

Красимира Първанова
началник отдел „Правни производства и процесуално представителство”
  
Функциите на дирекцията са:
1. проучва постъпили жалби и изготвя мотивирани правни становища по допустимост и основателност;
2. изготвя мотивирани проекти на решения;
3. осъществява контролната дейност на комисията, възложена със закон или в изпълнение на международен договор, по който Република България е страна, включително обработването на лични данни в Националната Шенгенска информационна система;
4. осъществява процесуално представителство по жалби срещу наказателни постановления и срещу актове на комисията по чл. 35, с които са приключили производствата по чл. 28, ал. 1, т. 1, 5 и 6;
5. предоставя текуща информация на комисията по движението на съдебните дела по т. 4;
6. изготвя становища, доклади, констативни актове, актове за установяване на административни нарушения, проекти на задължителни предписания и на наказателни постановления, както и предложения за налагане на временна забрана за обработване на лични данни;
7. изготвя и предлага за одобрение от комисията методики за прилагане на ЗЗЛД и правилника при осъществяване на правните производства и надзор;
8. анализира и обобщава практиката на комисията и дава становища за общото състояние на системата за защита на личните данни в областта на правните производства и надзор;
9. поддържа регистри на постъпилите жалби, изготвените констативни актове, актовете за установяване на административни нарушения, издадените наказателни постановления и издадените задължителни предписания;
10. привежда в изпълнение по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс влезлите в сила решения на комисията и издадените наказателни постановления за налагане на имуществени санкции и глоби;
11. участва в работни групи, експертни съвети и други мероприятия на комисията;
12. изготвя Годишен план за контролната дейност на основата на анализ на риска и приоритетите на комисията;
13. осъществява координацията във връзка със събираемостта на наложените санкции.
 
 
Дирекция Информационни фондове и отчетност”
 
Дирекцията се състои от два отдела - „Регистър и отчетност и „Информация и архив. Общата численост на дирекцията е 13 души. 
 
 Снежана Димитрова
директор
   
Функциите на дирекцията са:
1. изгражда и организира воденето на регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри;
2. изготвя мотивирани становища по постъпили от компетентността на дирекцията преписки;
3. изготвя мотивирани становища за вписване, отказ за вписване в регистъра по т. 1, както и освобождаване от задължение за регистрация на администратори на лични данни;
4. осъществява дейността на комисията по чл. 28, ал. 1, т. 2 и 7;
5. съхранява уведомленията по чл. 25, ал. 1, т. 2 и решенията по чл. 25, ал. 4 ЗЗЛД;
6. изгражда и поддържа интегрираната комуникационно-информационна система (КИС) на комисията;
7. осъществява автоматизирания обмен на данни с национални и международни информационни системи;
8. поддържа и актуализира страницата на комисията в интернет;
9. подготвя за издаване бюлетин на комисията, в който се публикува информация за нейната дейност и взетите решения;
10. поддържа Център за информация и контакти на комисията;
11. анализира постъпилите запитвания и представя пред комисията ежемесечен доклад с обобщения и предложения по текущата практика на Центъра за информация и контакти.
 
 
 

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2