Начало » Институцията » Обща администрация

Обща администрация

Дирекция „Управление на ресурсите и административно-правно обслужване”
 
Дирекцията се състои от два отдела - „Управление на ресурсите и „Административно-правно обслужванеОбщата численост на дирекцията е 29 души.
 
 
Илия Шиляшки
началник отдел
„Управление на ресурсите“
Валентин Панчев
началник отдел
„Административно-правно обслужване
 
Функциите на дирекцията са:
 1. организира и осъществява финансово-счетоводните дейности на комисията в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия и приложимите за бюджетните предприятия счетоводни стандарти и указания;
2. съставя и обосновава проект на годишен бюджет и организира разработването на тригодишна бюджетна прогноза;
3. изготвя месечното разпределение на утвърдения годишен бюджет по икономически елементи на Единната бюджетна класификация;
4. организира, изготвя и представя ежемесечно заявка за осигуряването на лимит за плащания на комисията в съответствие със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;
5. следи за ефективното разходване на бюджетните средства съгласно отпуснатите лимити при спазване на финансовата дисциплина;
6. предлага и подготвя корекции по утвърдения годишен бюджет на комисията;
7. обобщава данните и изготвя ежемесечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета на комисията;
8. осъществява счетоводна отчетност в съответствие с нормативните изисквания и указания, като оформя първични и вторични счетоводни документи и ги отразява своевременно в счетоводните регистри; изготвя месечни и годишни оборотни ведомости;
9. съставя годишния финансов отчет на комисията;
10. прилага системата за двоен подпис по отношение на поемането на задължения и извършването на разходи;
11. съхранява счетоводните документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството и вътрешните правила и инструкции;
12. подпомага председателя по управлението на човешките ресурси;
13. изготвя и актуализира длъжностното и поименното разписание на комисията и нейната администрация;
14. осигурява методическа, организационна и техническа подкрепа по разработване на длъжностните характеристики;
15. съставя, актуализира и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите от администрацията;
16. организира и отговаря за изготвянето на актовете, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения;
17. изготвя и изпраща в законоустановения срок уведомленията до териториалното поделение на НАП за възникването, изменението и прекратяването на правоотношенията със служители на комисията;
18. планира и подпомага организацията по обучение на служителите с цел повишаване на квалификацията им и кариерното развитие;
19. изготвя статистически справки за работната заплата и движението на човешките ресурси в комисията, изготвя всички удостоверителни документи на служителите във връзка със служебното и трудовото правоотношение;
20. организира стопанисването и експлоатацията на сградния фонд;
21. изготвя проектите на документи за възлагане на обществени поръчки, участва в провеждането на процедурите и организира дейността по изготвянето и съхраняването на досиетата на приключилите обществени поръчки;
22. осъществява процесуално представителство по дела, свързани със служебни и трудови правоотношения, управление на собствеността на комисията и по Закона за обществените поръчки, и предоставя информация на комисията по движението им;
23. подготвя проекти на заповеди в изпълнение на разпореждания на председателя на комисията;
24. участва при изготвяне и сключване на договори, по които комисията е страна;
25. организира и поддържа деловодната дейност съобразно действащото законодателство и вътрешните актове;
26. организира и осигурява архива на комисията;
27. организира и осъществява движението на кореспонденцията, съдържаща класифицирана информация, и нейното архивиране;
28. осигурява и подготвя технически материалите за заседанията на комисията и приетите актове;
29. осъществява връзките на комисията със средствата за масово осведомяване след предварително съгласуване с председателя на комисията;
30. организира брифинги, пресконференции, срещи и семинари;
31. анализира публикациите в медиите във връзка с дейността на комисията и информира ежедневно председателя и членовете на комисията;
32. извършва деловодно обслужване на членовете на комисията и служителите от нейната администрация;
33. осъществява протоколната дейност на комисията и нейната администрация в страната и в чужбина;
34. осигурява транспортното обслужване на комисията и нейната администрация, както и дейността по експлоатация, ремонт и поддръжка на автотранспортната техника в комисията;
35. извършва заверка на преписи от актовете, издадени от комисията;
36. осигурява отбранително-мобилизационната подготовка в комисията;
37. осигурява подготовката и действията на комисията при извънредни ситуации, бедствия, аварии и кризи;
38. осъществява дейности за информация и публичност във връзка с изпълнението на проекти;
39. проучва и внедрява водещи информационни и комуникационни технологии;
40. осигурява правилното функциониране на необходимите средства за обработка и пренасяне на информацията;
41. организира инсталирането и поддържането на системното и специализираното програмно осигуряване.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2