Български English Français
Начало » Институцията » Финансов контрольор

Финансов контрольор

 
Кирил Папазян
 
Финансовият контрольор се назначава съгласно ЗФУКПС и е на пряко подчинение на председателя на комисията.Финансовият контрольор:
1. осъществява своята дейност в съответствие с указанията за осъществяване на предварителен контрол, издадени от Министерството на финансите, по приложението на ЗФУКПС и приетите вътрешни правила за ФУК в КЗЛД;
2. упражнява предварителен контрол за законосъобразност на поетите задължения и разходите, извършвани в комисията.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2