Български English Français
Начало » Профил на купувача » Архив - до 30.09.2014 г.

Архив - до 30.09.2014 г.

05.08.2014 г.
Обществена поръчка с предмет „Разработване на инструментариум за извършване на оценка на нивото на въздействие, определяне на мерките за защита на личните данни от АЛД и за извършване на инспекции от КЗЛД”
Документи:
 
01.07.2014 г.
Обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на 51 броя климатици”.
Документи:

            27.06.2014 г.
Обществена поръчка с предмет „Надграждащо обучение и сертифициране на служители от дирекция „Информационни фондове и системи” като администратори на Windows 2008 базирани системи”.
Документи:
 
24.06.2014 г.
Обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни и автобусни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на председателя, членовете на Комисията и служителите на администрацията, както и предоставяне на допълнителни услуги, свързани с пътуванията“.
Документи:
 
13.06.2014 г.
Обществена поръчка с предмет „Извършване на денонощна физическа охрана на сградата на КЗЛД и паркинга пред нея“.
Документи:
 
05.06.2014 г.
Обществена поръчка с предмет: „Информация и публичност”, реализирана по проект „Усъвършенстване и разширяване на електронните услуги, предоставяни на бизнеса и гражданите от Комисията за защита на личните данни и интегрирането им с Единния портал за достъп до електронни административни услуги”.
Документи:
 
20.05.2014 г.
Обществена поръчка с предмет: „Информация и публичност”, реализирана по проект „Усъвършенстване и разширяване на електронните услуги, предоставяни на бизнеса и гражданите от Комисията за защита на личните данни и интегрирането им с Единния портал за достъп до електронни административни услуги”.
Документи:
 
17.03.2014 г.
Обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по информация и публичност” във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на административния капацитет на Комисията за защита на личните данни за работа с бази данни, информационни системи и работа в екип”.
Документи:
 
 
12.03.2014 г.
Oбществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по информация и публичност във връзка с изпълнението на проект Насърчаване на професионалното развитие на служителите на КЗЛД чрез прилагане на система от обучения съобразно техните професионални задължения”.
Документи:
 
 
31.01.2014 г.
Комисията за защита на личните данни открива тръжна процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, представляваща бюфет-барче с площ 150.00 кв. м.
Документи:
 
 
13.11.2013 г.
Обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор на далекосъобщителни услуги по стандарт GSM”.
Документи:
 
 
13.11.2013 г.
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива и аксесоари за нуждите на автомобилите, собственост на КЗЛД, чрез зареждане с карти за безкасово плащане”.
Документи:
 
 
12.11.2013 г.
Обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно абонаментно обслужване на автомобили и доставка на авточасти”.
Документи:
 
 
04.11.2013 г.
Обществена поръчка с предмет: „Надграждащо обучение и сертифициране на служители от дирекция „Информационни фондове и системи” като администратори на Windows 2012 базирани системи”.
Документи:
 
 
04.11.2013 г.
Обществена поръчка с предмет: „Обучение за служителите на отдел „Регистър и Архив” в дирекция „Информационни фондове и системи” за работа в екип и постигане на екипните цели”.
Документи:
 
 
04.11.2013 г.
Обществена поръчка с предмет: „Обучение на служители от дирекция „Информационни фондове и системи” за администратори на база данни Oracle”.
Документи:
 
 
04.11.2013 г.
Обществена поръчка с предмет „Обучение на лектори - надграждащ модул”.
Документи:
 
  
16.08.2013г.
Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейностите за информация и публичност” във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на управлението, организацията и функциите на Комисия за защита на личните данни, чрез провеждане на функционален анализ” по договор за безвъзмездна помощ № А12-11-9/06.02.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”(ОПАК).
Документи:
 
 
16.08.2013г.
Обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по логистично осигуряване на събития и изработване и доставка на материали за обучения” във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на управлението, организацията и функциите на Комисия за защита на личните данни, чрез провеждане на функционален анализ” по договор за безвъзмездна помощ № А12-11-9/06.02.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”(ОПАК).
Документи:
 
 
17.07.2013г.
Обществена поръчка с предмет: „Извършване на функционален анализ на администрацията на КЗЛД”, реализирана по проект А12-11-9/06.02.2013 г. „Подобряване на управлението, организацията и функциите на Комисия за защита на личните данни, чрез провеждане на функционален анализ”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”.
Документи:
 
 
15.07.2013г.
Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни и автобусни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на председателя, членовете на Комисията и служителите на администрацията, както и предоставяне на допълнителни услуги, свързани с пътуванията”.
Документи:
 
26.02.2013 г.
Обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на документации за избор на изпълнители на дейностите по реда на Закона за обществените поръчки”.
Документи:
 
26.02.2013г.
Обществена поръчка с предмет: Одит на дейностите по проект „Подобряване на управлението, организацията и функциите на Комисия за защита на личните данни, чрез провеждане на функционален анализ”.
Документи:
 
 
21.12.2012г.
Обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно абонаментно обслужване на автомобили и доставка на авточасти”.
 
 
10.12.2012г.
Обществена поръчка с предмет „Избор на оператор на далекосъобщителни услуги по стандарт GSM”.
Документи:
 
 
27.11.2012г.
Обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно абонаментно обслужване на автомобили и доставка на авточасти”.
Документи:
 
 
19.11.2012г.
Обществена поръчка с предмет: ”Доставка на горива и аксесоари за нуждите на автомобилите, собственост на КЗЛД, чрез зареждане с карти за безкасово плащане”.
Документи:
 
 
15.11.2012г.
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на КЗЛД”.
Документи:
 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings