Начало » Администратори на лични данни » Справка в публичната част на Регистъра на АЛД и на водените от тях регистри с лични данни

Справка в публичната част на Регистъра на АЛД и на водените от тях регистри с лични данни

В Електронния регистър на администраторите на лични данни (еРАЛД) може да се направят справки за:
· АЛД, вписани в Регистъра на АЛД и на водените от тях регистри с лични данни;
· АЛД, на които е отказана регистрация;
· АЛД, които след подаване на молба са освободени от регистрация.
 
Достъпът до публичната част на Регистъра на АЛД и на водените от тях регистри с лични данни е функция, достъпна от всеки един потребител на еРАЛД.
Два са възможните начини за достъп да публичните регистри:
1. Директно от страницата на КЗЛД в секцията „Администратори на лични данни“, „Публични регистри“.
2. От страницата на КЗЛД в секцията „Администратори на лични данни“ , „Информационна система за Електронна Регистрация на Администратори на Лични Данни (еРАЛД)“,“Вход в системата“.
 

 

 
При избор на „Вход в системата“ се появява екранната форма:
 

 

 
В лявата част е изведена секцията „Публични регистри”
При избор от потребителя, на „Вписани” се появява следният екран:
 

 

 
В полето се въвеждат цифрите, представени в картинката и се избира „Потвърди”.При неправилно въвеждане на символите излиза съобщението:
 

 
 Сменя се комбинацията от цифри и се дава възможност за нов опит. При успешен опит се появява екранът:
 

 

 
За периода, определен за актуализиране на данните за администраторите на лични данни трябва да се търси определен администратор в две относително независими части:
· Вписани в регистъра АЛД;
· Регистрирани АЛД, които трябва да актуализират данните си по смисъла на приетите поправки в Закона за защита на личните данни от 2006 година.
 
 
1. Вписани в регистъра АЛД.
Предоставена е възможност чрез набор от критерии да се търси информация за определен администратор на лични данни, с помощта на формата,  показана по-горе. Критериите, по които може да се осъществи търсене са:
· Задължителни: „Идент. номер” (уникален идентификационен номер от Регистъра на АЛД) , „Име” на администратора или „БУЛСТАТ“ (Код по БУЛСТАТ; ЕИК или ЕГН/ЛНЧ, ако АЛД е физическо лице);
· Незадължителни: „Област” и „Населено място”.
 
Препоръчва се търсенето да става по „Идент. номер” или по „БУЛСТАТ“.
 
Търсенето по „Име” позволява извеждането на данни и при непълно съвпадение. Не се отчитат малки и големи букви.
В случай че резултатът от търсенето надхвърля определен брой администратори се извежда съобщение:
 

  

 
За всеки администратор се предоставя обобщена информация, както и пълната информация за поддържаните от него регистри. Достъпът до данните в регистрите се осъществява чрез маркиране в най-лявата част на таблица на съответния ред и бутона „Поддържани регистри” или непосредствено чрез избор на числото в колоната „Бр. регистри”.
 
2. Регистрирани АЛД, които трябва да актуализират данните си по смисъла на приетите поправки в Закона за защита на личните данни от 2006 година.
За търсене на администратори на лични данни, получили своята регистрация преди 2008 година, следва да се използва линка „Списък на Администраторите на лични данни, подлежащи на актуализация”. 
 

 

 

 

 
Търсенето на АЛД с „Отказана регистрация” и „Освободени от регистрация” е аналогично на това за вписаните. Полето „Име” е задължително за попълване.
 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2