Български English Français
Начало » Процедура за достъп до собствени лични данни, обработвани за целите на Програмата на САЩ за проследяване финансирането на тероризма

Процедура за достъп до собствени лични данни, обработвани за целите на Програмата на САЩ за проследяване финансирането на тероризма

Моля, отбележете, че тази процедура се прилага само за лица, чиято националност е на страна-членка на ЕС и на такива, които имат постоянно местожителство в страна от ЕС.
За да стартирате процедурата за достъп, моля уверете се, че сте изпратили следната информация на хартия на Вашия орган по защита на данните (вж. Приложение 1):
· Формуляр за удостоверяване на самоличността (Формуляр А) – попълнен изцяло и подписан
· Искане за достъп по член 15 (Формуляр Б) – попълнен изцяло и подписан
· Искане за коригиране, заличаване или блокиране по член 16 (формуляр В) – попълнен изцяло и подписан
· Формуляр за упълномощаване (формуляр Г) - попълнен надлежно и подписан
· Фотокопие на официален документ за самоличност, който да съдържа Вашия подпис (вж. Приложение 2)  
 
Допълнителна информация по Вашето искане може да бъде предоставена в отделно писмо. Моля, уверете се, че ясно сте посочили, дали разрешавате прехвърлянето на допълнителна информация към Министерството на финансите на САЩ. Без изрично разрешение за предаването на допълнителната информация към Министерството на финансите на САЩ, тази информация ще бъде запазена единствено във Вашия национален надзорен орган по защита на данните и няма да бъде използвана от Министерството на финансите на САЩ, с цел подпомагане разглеждането на искането. 
При получаване на искането, Вашият национален орган по защита на данните (за България – Комисията за защита на личните данни) ще препрати формуляр Г и формуляри Б и/или В на Министерството на финансите на САЩ. Вашият национален орган по защита на данните ще Ви информира своевременно за развитието по искането и след получаването на отговор от Министерството на финансите на САЩ, ще Ви препрати съответната информация без ненужно забавяне. Имайте предвид, че отговорът на Вашето искане за достъп може да бъде с много ограничено съдържание с оглед характера на Програмата за проследяване финансирането на тероризма.
Допълнителна информация
За допълнителна информация относно ППФТ Споразумението и исканията на основание членове 15 и/или 16, моля посетете www.trasury.gov/tftp.

Файлове за сваляне

Изтегли файла Формуляр А - Удостоверяване на самоличност
Изтегли файла Формуляр Б – Искане за достъп съгласно член 15
Изтегли файла Формуляр В – Искане за изменение, изтриване или блокиране съгласно член 16
Изтегли файла Формуляр Г – Упълномощаване
Изтегли файла Приложение 1 – Списък на националните органи по защита на данните
Изтегли файла Приложение 2 – Списък на признати национални документи за самоличност


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2