Български English Français

Обща информация

Програмата за проследяване финансирането на тероризма (ППФТ) е създадена от Министерството на финансите на САЩ непосредствено след терористичните атаки от 11 септември 2001 г. Посредством тази програма американската страна идентифицира и преследва терористи и терористични мрежи. ППФТ има значителен принос за предотвратяването и борбата с тероризма и финансирането му в САЩ и на територията на Европейския съюз.
За целите на ППФТ, през 2010 г. Европейският съюз и САЩ сключват Споразумение относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения. Предмет на Споразумението е предоставянето от доставчици на международни услуги за съобщения за финансови плащания (по-специално от Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication-SWIFT) на Министерството на финансите на САЩ на съобщения за финансови плащания, отнасящи се до финансови трансфери и свързаните с тях данни. Такива съобщения се предоставят изключително за целите на   предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на тероризма или финансирането му.
Член 15 на Споразумението между Съединените Американски Щати (САЩ) и Европейския Съюз (ЕС) относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от ЕС до САЩ за целите на Програмата за проследяване финансирането на тероризма (по-нататък Споразумението за ППФТ) разписва възможността за достъп до лични данни, които се обработват по силата на Споразумението. Член 16 регламентира правото на коригиране, заличаване или блокиране на лични данни, които са неточни или обработвани в противоречие със Споразумението. Съгласно членове 15 и 16, националният орган по защита на данните (за България – Комисията за защита на личните данни) се явява посредник в комуникацията между гражданите и  Министерството на финансите на САЩ – изпълнител на ППФТ.
Ако искате да подадете искане на основание чл. 15 и/или 16 от Споразумението за ППФТ, моля попълнете приложения идентификационен формуляр (формуляр А), както и искане/искания (формуляр Б или формуляр В) и формуляра за упълномощаване (формуляр Г). Това е информацията, която е необходима на Министерството на финансите на САЩ за извършване на цялостен и акуратен преглед в отговор на Вашето искане. 
Доказване на самоличност
Необходимо е да докажете Вашата самоличност като предоставите фотокопие от лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС, или друг официален документ, съдържащ Ваша снимка и подпис. Моля, вижте Приложение 2, за да се запознаете с официалните документи за доказване на самоличност във Вашата страна.
Вашият национален орган по защита на данните (за България – Комисията за защита на личните данни) ще удостовери Вашата самоличност единствено на базата на информацията, която Вие му предоставите. Фотокопието на документа Ви за самоличност няма да бъде предадено на Министерството на финансите на САЩ, а ще остане при Вашия национален орган по защита на данните. Не по-късно от 6 месеца след приключване на случая, свързан с Вашето искане, подадено на основание членове 15 и/или 16, фотокопието ще бъде унищожено. В случай, че съществува причина, поради която Вие не сте в състояние да предоставите копие на документ за самоличност на Вашия национален надзорен орган, Вие можете да поискате среща, за да представите лично Вашия документ. Необходимото удостоверяване на Вашата самоличност в случая ще бъде извършено на място в администрацията на Вашия надзорен орган по защита на данните.
Посредник при подаването на искания за упражняване на Вашите права е Комисията за защита на личните данни. При получаване на Вашето искане тя е длъжна да го препрати на Министерството на финансите на САЩ при спазване на строго определена процедура.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings