Български English Français
Начало » Полезна информация » Упражняване на правото на достъп до собствени лични данни чрез получаване на копия от документи, съдържащи лични данни

Упражняване на правото на достъп до собствени лични данни чрез получаване на копия от документи, съдържащи лични данни

На 17 юли 2013 г. Комисията за защита на личните данни изрази становище относно упражняване на правото на достъп до собствени лични данни чрез получаване на копия от документи, съдържащи лични данни. В становището се анализира правото на достъп на физическото лице до отнасящите за него данни, както и съществуващите ограничения във връзка с прилагането на това право. Посочва се естеството на информацията, която следва да се предостави и начинът, по който е регламентирано съответното задължение на администратора на лични данни. Подчертава се разликата между понятията “копие от лични данни“ и “копие от документи“. В своето становище КЛЗД приема, че правото на достъп до лични данни по смисъла на чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 28, ал. 1 от Закона за защита на личните данни не включва получаването на копия от документи, създавани и/или съхранявани от администратора на лични данни.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2