Български English Français
Начало » Международно сътрудничество » Координационна група по надзор на Евродак

Координационна група по надзор на Евродак

Европейската система за автоматизирана идентификация на пръстови отпечатъци (Евродак) е компютъризирана система създадена въз основа на Регламент на Съвета 2725/2000/ЕО от 11 декември 2000 г. за създаване на системата “Евродак” за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция.
Дъблинската конвенция от 15 юни 1990 г. се замества от Регламент на Съвета 343/2003 от 18 февруари 2003 г., за установяване на критерии и механизми за определяне на държава-членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна.
Координационната група по надзор на Евродак е под ръководството на Европейския надзорен орган за защита на данните и представлява платформа, в рамките на която органите за защита на данните, отговарящи за надзора на Евродак съгласно член 20 от Регламент 2725/2000/ЕО, си сътрудничат за осигуряване на съвместен контрол.
Групата се занимава с:
· разглеждане на проблемите, които възникват при използването на системата;
· разглеждане на трудностите, с които се сблъскват надзорните органи при извършване на проверки;
· разглеждане на трудностите при тълкуването или прилагането на Регламента за Евродак;
· изготвяне на препоръки за общи решения по съществуващи проблеми;
· подобряване на сътрудничеството между надзорните органи.
Представители на България в Координационна група по надзор на Евродак са членовете на Комисията за защита на личните данни Мария Матева и Цанко Цолов.
На 14 юни 2017 г. Мария Матева е избрана за заместник-председател на Координационната група по надзор на Евродак.
 

Файлове за сваляне

Изтегли файла Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на съвета Съвета за създаване на система „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013
Изтегли файла Регламент (ЕО) № 604/2013/2003 за установяване на критерии и механизми за определяне на държава-членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите-членки
Изтегли файла Доклад за втората проверка на Координационната група по надзор на Евродак
Изтегли файла Доклад за дейността на Координационната група по надзор на Евродак за периода 2010-2011 година
Изтегли файла Доклад за дейността на Координационната група по надзор на Евродак за периода 2012-2013 година
Изтегли файла Доклад за дейността на Координационната група по надзор на Евродак за периода 2016-2017 година
Изтегли файла Доклад за дейността на Координационната група по надзор на Евродак за периода 2018-2019 година
Изтегли файла Доклад относно упражняването на правата на гражданите във връзка с Евродак (ноември 2019)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings