Начало » Администратори на лични данни » Заличаване на администратор на лични данни от регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни

Заличаване на администратор на лични данни от регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни

Производство по заличаване на администратори на лични данни се образува въз основа на заявление, подадено от администратора на лични данни или по инициатива на Комисията. Всяко заличаване на администратор на лични данни подлежи на отбелязване в регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни. Към заявлението администраторът следва да представи:
1. информация относно правното основание за заличаване на администратора от регистъра по чл. 42, ал. 1;
2. доказателства относно изпълнението на задължението за унищожаване на обработваните до този момент лични данни, респ. тяхното предаване на друг администратор на основание чл. 25, ал. 1 ЗЗЛД.
При стартиране на производството по заличаване на администратор на лични данни, Комисията може да реши да бъдат събрани допълнителни доказателства или да бъде извършена проверка относно изпълнението на изискванията на чл. 17, ал. 4 и 5 ЗЗЛД, преди да бъде извършено заличаването от регистъра.
При заличаване на администратор от регистъра, се отбелязват основанието, датата на заличаването, начинът на подаване на заявлението за заличаване, представените доказателства за изпълнение на задълженията по чл. 25, ал. 1 ЗЗЛД. Заявлението за заличаване се подава от администратора или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2