Начало » Институцията » Структура

Структура

Съгласно Правилника за дейността на КЗЛД и нейната администрация общата численост на персонала е 87 щатни бройки (включително 5 изборни длъжности - председател и членове). Администрацията е организирана в 4 дирекции. Функционалните връзки на звената се регламентират с вътрешни правила, приети от Комисията по предложение на главния секретар.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2