Начало » Бъдете информирани » Какви данни съдържа Шенгенската информационна система (ШИС)?

Какви данни съдържа Шенгенската информационна система (ШИС)?

Шенгенската информационна система (ШИС) е най-голямата в Европа обща база данни в областта на защитата на обществената сигурност, подпомагането на полицейското и съдебното сътрудничество и управлението на контрола на външните граници. Участващите в системата държави подават сведения, наричани сигнали, за издирвани лица и лица в неизвестност, загубени и откраднати вещи и за забрана за влизане на територията. ШИС е компютърна мрежова система, съдържаща информация относно издирвани лица, откраднати вещи и превозни средства. ШИС могат да ползват полицията, гранична полиция, митниците и частично органите, които се занимават с издаването на визи и разрешения за престой. Тя позволява на потребителите си да проверят лица и обекти, намиращи се, както на външните граници, така и на територията на страните по Шенген. Държавите са собственици на данните, които вкарват в ШИС, и носят отговорност за тяхната точност.
 
Основните категории данни, които се съдържат в ШИС:
· Лица, издирвани за арестуване и екстрадиция, а от 1 януари 2004 г. също и за трансфер в контекста на Европейската заповед за арест;
· гражданите на трети страни, на които е отказано влизане на Шенгенска територия;
· изчезнали лица (непълнолетни и възрастни) за локализиране на тяхното местонахождение;
· свидетели и лица, които трябва да се явят пред съдебните власти, за локализиране на тяхното местонахождение;
· лица или превозни средства, които ще бъдат обект на наблюдение и специални проверки;
· определени категории обекти (т.е. документи за самоличност; превозни средства; боеприпаси; банкноти), които са откраднати или изгубени или с които е злоупотребено.
ШИС се състои от национална система (Н.ШИС) във всяка държава от Шенгенското пространство и централна система (Ц.ШИС). Всички национални системи имат онлайн връзка с централната система чрез защитена съобщителна мрежа.
 
Сигнали за лица могат да се създават в ШИС в следните случаи:
· ако лицето е издирвано с цел задържане за екстрадиция или предаване (Шенгенска конвенция, член 95);
· с цел да му бъде отказано разрешение за влизане през външна шенгенска граница или с цел експулсиране, ако лицето се намира на шенгенска територия (член 96);
· като част от издирвателната дейност във връзка с лица в неизвестност (член 97), по-специално за малолетни и непълнолетни лица;
· с цел установяване на местонахождението на лице по искане на съдебен орган (член 98); както и
· с цел скрито наблюдение или конкретна проверка (член 99).
  
Сигнали за вещи, подлежащи на изземване или представяне като веществени доказателства в наказателно производство, могат да се създават в ШИС в следните категории: моторни превозни средства, огнестрелно оръжие, издадени или непопълнени лични документи, пътни документи, документи за регистрация на превозни средства, табели с регистрационни номера на превозни средства,банкноти.
В момента се използва версия ШИС 1+ на системата, тъй като от създаването ѝ през 1995 г. системата се развива и разширява, за да обхване повече държави и функционалности. При последното разширяване на ШИС с държавите-членки, които се присъединиха към ЕС през 2004 г., и с Швейцария съответно през 2007 г. и 2008 г., за основа на техните Н.ШИС се използва приложението SISone4ALL. Европейската комисия в момента разработва Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС ІІ) с нови функционалности и характеристики.
 
Центърът на ШИС се намира в Страсбург, Франция. В ШИС информацията се съхранява според местното законодателство на страната, която дава сведение. В системата има данни за над 1 милион души, като те могат да включват:  лично име,  фамилно име,  първа буква от второ лично име,  прякор, особени белези, дата на раждане, място на раждане, пол, гражданство, дали лицето е било въоръжено,  дали лицето си служи с насилие,  причина за сигнала  (такива сигнали могат да бъдат за изчезнало лице, заповед за арест, отказ за влизане в Шенгенската зона и други), какво действие (мярка) следва да бъде предприето по отношение на това лице.

Съобщения

Архив