Начало » Администратори на лични данни » Важно за администраторите на лични данни

Важно за администраторите на лични данни

Задължението за регистрация по чл.17 от ЗЗЛД и за промяна на данни по чл.18, ал.3 от ЗЗЛД в Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри, поддържан от Комисията за защита на личните данни, се приема за изпълнено с факта на подаване на попълнено заявление (Част I и Част II), респективно Уведомление за промяна на данни.
Съгласно Закона за защита на личните данни, администраторът на лични данни е длъжен да подаде заявление за регистрация преди започване обработването на лични данни, респективно преди извършване на промяна на данните.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2