Начало » Администратори на лични данни » Попълване на данни за упълномощените лица (ако има такива)

Попълване на данни за упълномощените лица (ако има такива)

                                                            Пълномощни         
         

еРАЛД поддържа работа с упълномощени лица, като тяхната юридическа правоспособност се удостоверява с пълномощно. Пълномощното може да бъде представено на хартиен носител и удостоверяващо, че лицето е упълномощено да представя АЛД пред КЗЛД или въведено директно в системата като електронна форма, но задължително подписано с УЕП.
Хартиените носители се съхраняват в КЗЛД.
За работа с пълномощни се използват бутоните „Пълномощно” в последователността от стъпки или Потребителски профил.
При избор на бутон "Пълномощни" се визуализира прозорец със следните възможности:
 
 
 
Търсене – търсене на вече създадени пълномощни в списък по определени критерии задавани през филтъра - упълномощител, упълномощено лице, статус, вид и начин на получаване;
Създаване – създаване на ново пълномощно чрез използване на електронната форма;
Преглед – разглеждане на вече създадено пълномощно без право на редакция;
Редактиране – промяна на вече създадено пълномощно с право на редакция;
Отмяна – прекратяване действието на вече създадено пълномощно;
Архивиране и Деархивиране – съхраняване на отменени пълномощни.
 
При избор на „Създаване” се отваря електронна форма на пълномощното. Формата съдържа данни за упълномощителя и упълномощеното лице, както и за вида на пълномощното (срочно или безсрочно).
 
 
 
След попълване на данните системата напомня, че след потвърждаването им не можете да бъдат коригирани. За тази възможност следва да се използва опцията „Корекция”.
 
 
 
Потвърждаването извежда прозорец, указващ правилността на изпълненото действие.
 
 
 
В зависимост от притежаването на УЕП (но и инсталиран на компютъра, от който се осъществява достъп до системата), след правилно попълване се предоставят следните опции - Печат и Подпиши с УЕП.
Печат - генерира стандартна форма на пълномощно, което следва да се разпечата, подпише и изпрати в КЗЛД;
Подпиши с УЕП – попълнените данни се изпращат в КЗЛД и след проверка на коректността им се съхраняват в системата като електронна форма на пълномощно.
 
 

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2