Начало » Администратори на лични данни » Начало на регистрацията

Начало на регистрацията

 
При първоначално стартиране на системата еРАЛД всеки потребител се регистрира като анонимен. Анонимният потребител има възможност да започне процес на регистрация  или да използва услугата за достъп до публичните регистри с администратори на лични данни (АЛД).  За започване на регистрация системата предоставя две възможности:
· създаване на нов потребител, или
· влизане в системата с име и парола. 
 

 
Всеки потребител избира един от двата начина за диалог със системата – като нов потребител или като администратор на лични данни. еРАЛД присвоява роля „администратор на лични данни” на всеки потребител, който се е идентифицирал с име и парола.
Новият потребител трябва да избере „Подаване на заявление за регистрация като администратор на лични данни”.
Ако потребителят вече е регистриран в системата с потребителско име и парола се попълват съответните полета и се избира бутон “Вход”.
 

 
 
 
СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ПОТРЕБИТЕЛ
 
След избиране на опцията „Подаване на заявление за регистрация като администратор на лични данни” се появява следния екран:
 

 
 За създаване на нов потребител трябва да се попълни полето с изобразените символи. Ако изобразените цифри не са четими се генерира нова последователност с натискане на бутона „Потвърди” . Бутон „Отказ” връща към началния екран.
При правилно въведени символи се преминава към въвеждане на заявлението за регистрация на администратори на лични данни.
Заявлението за регистрация на администратор на лични данни се състои от 2 части:
Част І. – Данни за администратора - различна за всяка от четирите основни групи АЛД:
 
Част ІІ. – Описание на регистъра - еднаква за всички АЛД
 

 

 
 
Избор на регистрационна форма
В следващият екран се предоставя  възможност за избор на една от четирите форми на Заявлението за регистрация на администратор на лични данни:
 

 

 
За преминаване към следващя прозорец трябва да се въведе БУЛСТАТ или ЕГН/ЛНЧ и се потвърждава с бутон „Продължи”.
     

 
Въвеждане на Заявление ЧАСТ І
В тази част се попълват идентификационни и данни за кореспонденция, които ще се използват за всички издавани по-нататък от КЗЛД документи, свързани с регистрацията.
Името, юридическия статус, адрес за управление и лицата представляващи АЛД се зареждат автоматично. Ако не бъдат открити в базата данни e необходимо да се въведат от страна на потребителя и трябва да бъдат същите, с които АЛД е регистриран в БУЛСТАТ, ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР или ГРАО. По-долу са показани екраните за въвеждане на данни за АЛД взависимост от избраната форма на заявление: 
 
ЧАСТ І - Данни за администратора - Физическо лице – попълва се от еднолични търговци, осигурители с и без БУЛСТАТ.   
 
 
 
Част І. – Данни за администратора - Физическо лице – представител попълва се от физически лица, представители на Търговски представителства, на Дружества по Закона за задълженията и договорите, на клонове на чуждестранни юридически лица и на други неюридически лица;
 
 
 
 
 
Добавяне или премахване на лица, представляващи АЛД се извършва чрез бутоните „Добавяне” и „Премахване”.

 

 

div style="text-align: justify; line-height: normal; text-indent: 36pt; margin-bottom: 0pt"> 

От особена важност е попълването на адрес за електронна поща (e-mail). При успешна регистрация, на този електронен адрес ще бъде изпратена паролата за достъп до системата. Ако не е посочен е-mail получаването на паролата може да стане само по време на първоначалната регистрация.
Представителят трябва да бъде този, на чието име е регистрирана организацията, или този който в Търговския регистър или Регистър БУЛСТАТ е посочен като управляващ или представляващ.
Всички позиции са задължителни за въвеждане.
За преминаване към втората страница на заявлението се използва бутон „Следваща”.
Втората страница (прозорец) на заявлението съдържа информация за характера, количеството и начина на обработване на лични данни.
 

   

 
В т. II се посочва къде е установен администратора на лични данни, къде са разположени средствата му за обработка на данните и ако съществува негов представител в страната – адрес и координати.
В т. ІІІ се отбелязва дали обработката на лични данни е  разпоредена със специален закон.
В т. ІV се избира предмета на дейност съгласно КИД 2008 (Класификация на икономическите дейности).
В т.V се маркира в зависимост от това как се определят целите и средствата за обработка на личните данни.
В т.VI се посочва начина на обрабатка на личните данни - самостоятелно или чрез избор и възлагане на обработващ, за което трябва да съществува съответния договор.
 

     

 
Брой регистри - посочва се броя на водените регистри с лични данни.
След натискане на бутон „Запис” въведените данни се записват в базата данни и са достъпни за корекция до въвеждането и на последния регистър. Важно е да се отбележи, че след като окончателно завърши въвеждането на информацията за регистрите, данните не могат да се коригират до момента на вписването в Регистъра на АЛД (получаване на уникален идентификационен номер).
При натискане на бутон „Запис” автоматично се генерират потребителско име и парола.  Потребителското име е 7 цифреното число. За получаване  на паролата има две възможности. Ако е посочен валиден e-mail в заялението, тя се изпраща на посочения електронен адрес. Ако не е посочен такъв в работния прозорец ще се изобрази напомнящо съобщение и ще бъде изписана паролата, която трябва да се препише и съхрани за по-нататъшно ползване, като например:
 

 

 

   

 

След натискане на бутон „Продължи” се преминава към екран с последователност от стъпки, които е необходимо да бъдат извършени за регистрация на АЛД.
 

   

 
Редът и последователността от задължителни стъпки е показан със стрелки.
Бутонът "Нов регистър" се използва толкова пъти, колкото регистъра трябва да се въведат. Надписът в жълтия банер ще стои до момента, когато броят на въведените регистри стане равен на обявеният в заявлението.
Бутонът "Потвърдителен лист"се използва за потвърждаване чрез Универсален Електронен Подпис (УЕП) пред КЗЛД  на въведените данни или за разпечатване на  генерираният от системата Потвърдителен лист. Потвърдителният лист след нотариална заверка се изпраща в КЗЛД за потвърждаване. Вписването в Регистъра на АЛД е невъзможно без получаването на потвърдителен лист.
Бутон "Ново пълномощно" позволява да се упълномощи лице, което да представлява администратора пред КЗЛД.
Бутон "Изход"  спира работата с  еРАЛД и връща към началния екран на системата.
Всектор "Потребител" на лявото вертикално меню се променят идентификационните данни потребител, име и роля. Потребителят вече е разпознат от системата, получава роля  "Администратор на лични данни” и всяка следваща комуникация с него се извършва чрез тези идентификатори.
    
 
В сектор "Съобщения" се предоставя възможност за комуникация на потребителя с КЗЛД. Могат да се изпращат съобщения и въпроси до КЗЛД и да се получават отговорите директно в системата, без да е необходимо използването на допълнителни средства за електронна поща.
В сектор "Персонален профил" се предоставя възможност за избор на действия, които могат да се извършват с новата роля "Администратор на лични данни”:
            · "Заявление" – може да се редактират данните в ЧАСТ I;
            · "Регистри" – въвеждане на регистри;
           · „Потвърдителен лист" - потвърждаване на въведените данни – за сигурността на идентификацията на потребителя, следва да се потвърди пред КЗЛД коректността на данните, чрез използване на  електронен подпис или нотариално заверен потвърдителен лист; 
          ·"Пълномощно" – АЛД може да упълномощи лице, което да го представлява пред КЗЛД и да изпрати пълномощното в комисията чрез използване на Универсален Електронен Подпис (УЕП) или нотариално заверено пълномощно.
В сектор "Публични регистри" могат да се разглеждат публичните регистри за:
                ·вписани АЛД;
                ·АЛД с отказана регистрация;
                ·АЛД, освободени от регистрация.
Подробни указания за въвеждането и коригирането на данни в ЧАСТ І и ЧАСТ ІІ на Заявлението за регистрация на администраторите на лични данни могат да се намерят в следващата секция.
 
 
 
 
 
 
 
   

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2