Начало » Администратори на лични данни » Освобождаване от задължение за регистрация от администратор на лични данни

Освобождаване от задължение за регистрация от администратор на лични данни

    Комисията може да освободи от задължение за регистрация администратори на лични данни, които отговарят най-малко на един от следните критерии:
        1. Когато администраторът обработва лични данни със съгласието на физическото лице за срок не по-дълъг от шест месеца;
        2. Когато данните се обработват в публични регистри на основата на закони, които осигуряват реда за достъп и мерките за защита;
        3. Когато администраторът обработва данни, свързани с трудови или членствени правоотношения, и броят на лицата, за които се обработват данните, са не повече от 15.
     Освобождаването от задължение за регистрация се извършва по молба от администратора на лични данни, подадена по образец, утвърден от КЗЛД.
 
 
    Комисията се произнася с решение не по-късно от 14 дни от постъпване на молбата.
 
     
 
    Администратори на лични данни - начало

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2