Начало » Администратори на лични данни » Срокове за регистрация

Срокове за регистрация

Aдминистраторът на лични данни е длъжен да подаде заявление за регистрация преди започване обработването на лични данни.
Когато администраторът е заявил обработване на данни по чл. 5, ал. 1 от ЗЗЛД  данни, които разкриват расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном или на данни, чието обработване съгласно решение на комисията застрашава правата и законните интереси на физическите лица, комисията задължително извършва предварителна проверка преди вписване в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни". Предварителната проверка се извършва в двумесечен срок от подаване на заявление за регистрация.
Администраторът е задължен да поддържа информацията от Заявлението за регистрация в актуално състояние и уведомява комисията за всяка промяна на данните от него преди  извършването й. В случаите, когато такава промяна е предвидена в закон, уведомяването се извършва в 7-дневен срок от влизането в сила на съответния закон.
    
             Администратори на лични данни - начало  

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2