Начало » Администратори на лични данни » Общи указания за регистрация на администратори на лични данни

Общи указания за регистрация на администратори на лични данни

 
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) води Регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни.  
Администратор на лични данни (АЛД), е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на личните данни.
В случай че видът на обработваните лични данни, целите и средствата за обработване са определени със закон, администраторът или специфичните критерии за неговото определяне са нормативно уредени.  
Администраторът на лични данни обработва личните данни самостоятелно или чрез възлагане на обработващ данните.  
Администраторът на лични данни или негов представител е длъжен да подаде заявление за регистрация и документи по образец, утвърден от комисията, преди започване обработването на лични данни.
ЗАЯВЛЕНИЕТО за регистрация на администратор на лични данни се състои от две ЧАСТИ:
ЧАСТ I    ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА
ЧАСТ II   ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
 
В ЧАСТ І се попълват данни, които идентифицират администратора на лични данни, както и  координати за контакт с КЗЛД.
В ЧАСТ II се описва съдържанието на всеки един от водените регистри.
Администраторът на лични данни избира една от четирите форми на ЧАСТ I  ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА:
 
В ЧАСТ II   ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА всеки администратор на лични данни, в зависимост от организацията на дейността си, декларира толкова регистри с лични данни, колкото обработва. Наименованията, съдържанието и начина на обработване на данните във всеки регистър се определят от администратора на лични данни.
 
  
Подаването на  Заявление за регистрация на администратор на лични данни се извършва чрез системата за електронна Регистрация на Администратори на Лични Данни (еРАЛД).
В 14-дневен срок от подаване на заявлението комисията вписва администратора на лични данни в Регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни.
Администраторът може да започне обработване на данните след подаване на заявлението за регистрация.
Не се подава заявление за регистрация, когато администраторът:
            1. Поддържа регистър, който по силата на нормативен акт е предназначен да осигури обществена информация и  достъпът до него е свободен или достъп до него има лице, което има правен интерес;
            2. Обработва данни в случаите по чл. 5, ал. 2, т. 4. от ЗЗЛД, а именно:  
               „Обработването се извършва от организация с нестопанска цел, включително с политическа, философска, религиозна или синдикална цел, в хода на законосъобразната й дейност и с подходяща защита, при условие че:
              а) обработването е свързано единствено с членовете на тази организация или с лица, които поддържат редовни контакти с нея във връзка с нейните цели;
              б) данните не се разкриват на трети лица без съгласието на физическото лице, за което те се отнасят.”
            Комисията може да освободи от задължение за регистрация администратори на лични данни. Условията и редът за освобождаване от регистрация са описани  тук.
           Когато администраторът е заявил обработване на данни по чл. 5, ал. 1 от ЗЗЛД или на данни, чието обработване съгласно решение на комисията застрашава правата и законните интереси на физическите лица, комисията задължително извършва предварителна проверка преди вписване в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни.
Предварителната проверка се извършва в двумесечен срок от подаване на ЗАЯВЛЕНИЕТО за регистрация на администратор на лични данни.
След приключване на предварителната проверка КЗЛД може да:
1. впише администратора на лични данни в регистъра;
2. даде задължителни предписания относно условията за обработване на лични данни и воденето на регистър на лични данни;
3. откаже вписването.
 Непроизнасянето на КЗЛД в двумесечния срок по чл.17б, ал.2 от ЗЗЛД се смята за мълчалив отказ за вписване на администратора в регистъра.
Диспозитивът на решението по чл. 17б, ал. 1 от ЗЗЛД се обнародва в "Държавен вестник".
 
 
  
             Подаването на  Заявление за регистрация на администратор на лични данни може да се извърши по електронен път чрез системата за електронна Регистрация на Администратори на Лични Данни (еРАЛД) или чрез подаване на образци на хартиен носител.
 

              Срокове за регистрация  


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2