Български English Français
Начало » Предаване на данни към трети държави » Документи във връзка с трансферите на данни по Конвенция 108, приети от Съвета на Европа

Документи във връзка с трансферите на данни по Конвенция 108, приети от Съвета на Европа

Документите, които имат отношение към трансфера на данни към трети страни съгласно Конвенция 108 и модернизирана Конвенция 108, са както следва:
1. Допълнителен протокол относно надзорните органи и трансграничните потоци от данни е заложено:
- Изискване за осигуряване на адекватно ниво на защита на данните при предаване към държава, която не е страна по Конвенцията;
- Изключения от изискването в случаи, заложени в националното право:
- Специфичен интерес на субектите на данни;
- Легитимен превъзхождащ интерес особено при наличието на важен публичен интерес
- Предоставени са договорни клаузи, които са оценени като адекватни компетентните органи, съгласно националното право.
Документът може да бъде намерен на: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=181
 
2. Наръчник по европейско право в областта на защитата на данните – април 2018 г.- може да бъде намерен на български език на следния линк: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-coe-edps-2018-handbook-data-protection_bg.pdf
 
3. Тълкуване на определенията – разписани са основните понятия в документ приет през 2021 г. от Консултативния комитет към Конвенция 108, в който наред с другите тълкувания е обяснен член 14 от Конвенция 108+ , заедно със съответните текстове на Обяснителния доклад към нея.
Документът може да бъде намерен на: https://rm.coe.int/t-pd-2020-06rev3-interpretation-of-provisions-en/1680a2646d
 
4. Съвместно изявление относно защитата на трансферираните данни от достъп на органи за сигурност във връзка с решението на Съда на ЕС по делото SchremsII, което е налично на: https://rm.coe.int/statement-schrems-ii-final-002-/16809f79cb

 

23.03.2022 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2