Български English Français
Начало » Шенгенско пространство » Контрол при обработването на данните и функционирането на НШИС

Контрол при обработването на данните и функционирането на НШИС

Надзор на национално ниво
Обработването на данни съхранявани в Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II), трябва да отговаря на съответните изисквания за защита на данните. Властите във всяка държава, използваща ШИС II, проверяват информацията, която въвеждат в системата. Както Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (EU-LISA), така и Европейската комисия са предприели мерки, за да гарантират физическата защита на данните в ШИС II.
Координационната група за надзор на ШИС II, състояща се от представители на националните надзорни органи на държавите членки на ЕС и Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД), гарантира, че данните, съдържащи се в ШИС II, се обработват в съответствие с правилата за защита на данните. ЕНОЗД контролира обработването на лични данни в централната система. Надзорните органи по защита на данните на съответната държава-членка, контролират обработването на данни от националните органи, като гарантират спазване правата на субектите на данни.
Всички субекти на данни имат право да бъдат информирани за данните, съхранявани за тях в ШИС II, и да поискат да бъдат коригирани неточностите или да бъдат изтрити незаконно съхраняваните данни. Този процес се управлява от националните органи за защита на данните.
 
Надзор на европейско ниво
Надзорът на централната ШИС II се изпълнява от Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД). Надзорът над всяка национална ШИС II се възлага на органите за защита на данните във всяка отделна държава.
Координационната група за надзор на ШИС II е създадена през 2013 г., за да осигури координиран надзор на ШИС II между ЕНОЗД и националните надзорни органи. Повече информация за групата може да намерите ТУК

 

20.05.2021 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2