Български English Français
Начало » Шенгенско пространство » Данни, които се съдържат в Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) и срокове за съхранение

Данни, които се съдържат в Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) и срокове за съхранение

Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) е най-голямата в Европа обща база данни в областта на защитата на обществената сигурност, подпомагането на полицейското и съдебното сътрудничество и управлението на контрола на външните граници. Органите, които имат достъп до ШИС II, подават сведения, наричани сигнали, за издирвани лица и лица в неизвестност, загубени и откраднати вещи и за забрана за влизане на територията.
ШИС II е компютърна мрежова система, съдържаща информация относно издирвани лица, изчезнали лица, откраднати вещи и превозни средства. ШИС II могат да ползват полицията, гранична полиция, митниците и частично органите, които се занимават с издаването на визи и разрешения за престой. Тя позволява на потребителите си да проверят лица и обекти, намиращи се, както на външните граници, така и на територията на страните по Шенген. Държавите са собственици на данните, които се въвеждат в ШИС II, и носят отговорност за тяхната точност.
 
Основни категории данни, съдържащи се в ШИС II:
1. сигнали за граждани на трети страни, на които следва да им бъде отказано влизане в Шенгенското пространство;
2. сигнали за лица, издирвани с цел арест (за предаване или екстрадиция);
3. сигнали за изчезнали лица;
4. сигнали за изчезнали лица, които трябва да бъдат поставени под закрила и/ или чието местонахождение трябва да се установи;
5. сигнали за лица, издирвани за участие в съдебно производство;
6. сигнали за лица и обекти, подлежащи на дискретно наблюдение или специфичен контрол;
7. сигнали за вещи, подлежащи на изземване или на използване като доказателство по наказателни производства.
 

Видове данни, въведени в ШИС

Сигналът към ШИС II винаги се състои от три части:

- набор от данни за идентифициране на лицето или обекта, субекта на сигнала;
- изявление защо се търси лицето или предмета и;
- инструкция за действието, което трябва да се предприеме, когато лицето или предметът е намерен.
Качеството, точността и пълнотата на елементите от данни, позволяващи идентификация, са ключовите условия за успеха на ШИС. За сигнали за лица минималният набор от данни е име, година на раждане, препратка към решението, което поражда сигнала, и действието, което трябва да се предприеме. Когато са налични, трябва да се добавят снимки и пръстови отпечатъци, за да се улесни идентификацията и да се избегне погрешно идентифициране. Системата предлага и възможност за добавяне на връзки между сигнали (напр.: между предупреждение за човек и превозно средство).
 
Биометрични данни
От 2013 г. ШИС II съхранява пръстови отпечатъци, които могат да се използват за потвърждаване на самоличността на дадено лице (индивидуално търсене). През март 2018 г. се въвежда и автоматизирана система за идентификация на пръстови отпечатъци (AFIS), която също позволява идентифициране на лица на база на пръстови отпечатъци, но търсенето се осъществява от един към много отпечатъци.
През 2018 г. бе приет Регламент (ЕС) 2018/1862 на Европейския парламент и на Съвета от 28 ноември 2018 година за създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, за изменение и отмяна на Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1986/2006 на Европейския парламент и на Съвета и Решение 2010/261/ЕС на Комисията., същият влезе в сила на 28 декември 2019 г. Посоченият регламент, ще започне да се прилага напълно от месец декември 2021 г, като с него ще бъдат въведени промени спрямо категориите данни, които се съдържат ШИС и сроковете за тяхното съхранение.
 
ШИС II също съдържа данни за откраднати или загубени предмети:
- превозни средства;
- огнестрелни оръжия;
- самолети;
- лодки;
- промишлено оборудване;
- документи за самоличност;
- кредитни карти;
- банкноти.
Държавите-членки, които не използват национални копия на записи съдържащи история на сигналите, гарантират, че всеки достъп до и всеки обмен на лични данни в рамките на Централна ШИС II (ЦС ШИС) се регистрира в техните Н.ШИС II за целите на проверка дали търсенето е законно, като в чл. 12 от Регламент (ЕО) 1987/2006 са предени два крайни срока за съхранение:
- Записите за достъп / консултация: периодът на съхранение е от една до три години след достъпа.
- Записите на историята на сигналите (т.е. създаване, изменение, изтриване на сигнала): периодът на съхранение е от една до три години след изтриването на сигнала.

 

20.05.2021 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2