Български English Français
Начало » Предаване на данни към трети държави » Програма за проследяване финансирането на тероризма

Програма за проследяване финансирането на тероризма

Предотвратяването финансирането на тероризма е основен елемент от стратегията на Европейския съюз за борба с тероризма. Тъй като терористите и техните последователи непрекъснато променят начините за набиране, преместване или придобиване на достъп до финансови средства, ЕС е необходимо постоянно да адаптира своите инструменти и мерки за възпиране на достъпа до ресурси.
Една от тези мерки е сключеното споразумение със САЩ, което позволява трансфера на съобщения за финансови плащания от доставчици от ЕС към САЩ посредством Програмата за проследяване финансирането на тероризма.
Във споразумението са включени подходящи мерки за гарантиране на сигурността на информацията, неприкосновеността на личния живот и останалите основни права, по-специално:
- гарантиране упражняването на правата на физическите лица по отношение на защита на данните: прозрачност, достъп, изменение и изтриване на неточни лични данни;
- гарантиране прилагането на правото на обезщетение (включително пред американски съд)
- съобразяване с принципа на пропорционалност и неговото приложение.

Съгласно споразумението, Европол извършва преценка, дали искането за предоставяне на данни е необходимо за борбата срещу тероризма и неговото финансиране, и съблюдава за спазването на принципа за минимизиране на данните, които се изискват. В случай на несъответствие, данните няма да бъдат трансферирани.

Всички търсения, които се извършват на база на предоставените лични данни подлежат на независим надзор, включително от лица, избрани от ЕК, като те имат правомощия да:
- преглеждат в реално време и със задна дата всички извършени търсения;
- изискват допълнителна информация за обосноваване на връзката на тези търсения с тероризма;
- блокират всяко или всички търсения, които са в нарушение на заложените мерки в споразумението.
 
Подробна информация относно упражняването на Вашите права, свързани с Програмата:

 

17.05.2021 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2