Кариери

 

07.08.2020 г. 14:30 ч.

 
 

30.07.2020 г.

Списък на допуснати/недопуснати до конкурс кандидати за длъжността „старши юрисконсулт” в отдел „Контрол и административно-наказателни производства” към дирекция „Правни производства и надзор”

 

 

13.07.2020 г.

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 
СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ  1 щатна бройка в отдел „Контрол и административно-наказателни производства” към дирекция „Правни производства и надзор”, при следните условия:
 
1. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
- Осъществява контрол по прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни и издадени въз основа на тях подзаконови нормативни актове, както и релевантни актове на Европейското законодателство;
- Участва в разследвания под формата на одити и проверки, съгласно плана на КЗЛД, дирекцията и отдела;
- При разследванията и проверките дава необходимите консултации на определените длъжностни лица, относно правилното прилагане на законодателството, с цел съчетаване на контролната и превантивната дейност;
- Изготвя констативни актове, проекти на Решения за налагане на корективни мерки по чл. 58 от Регламента, а в случаите на констатирани нарушения съставя Актове за установяване на административни нарушения (АУАН);
- Изготвя наказателни постановления (НП) и/или на Резолюции за прекратяване на образувани административнонаказателни производства.
- Осъществява процесуално представителство пред районните и административни съдилища при обжалване на наказателни постановления (след упълномощаване) и решения на надзорния орган;
- Предоставя информация от дейността си за водене на регистрите в отдела, относно резултатите от извършените проверки, издадените Решения, АУАН и НП;
- Отговаря за точното водене на електронния регистър на Решения, АУАН и НП.
 
2. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
2.1.Минимални изисквания за заемане на длъжностите:
- степен на образование – магистър;
-  професионално направление: право
-  придобита юридическа правоспособност;
-  професионален опит – 2 години;
-  минимален ранг за заемане на длъжността - IV младши.
2.2 Специфични изисквания за заемане на длъжността:
- Отлично познаване на Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни, Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация, Административнопроцесуалния кодекс и закона за административните нарушения и наказания;
- Владеене на английски език – Ниво Б1
 
3. Размерът на основна месечна заплата за длъжността е в границите от 620 до 2500 лв., съобразно придобития професионален опит.
 
4. Начин на провеждане на конкурса:
- решаване на тест;
- интервю.
 
5. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
- Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
- Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
- Копие от документи за придобита юридическа правоспособност;
- Копия от документите, удостоверяващи продължителността и сферата на професионалния опит;
- Копия на документи, удостоверяващи владеенето на английски език.
 
6. Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в Комисията за защита на личните данни на адрес – гр. София – 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, стая № 102 – деловодство, в 10-дневен срок от публикуване на обявата.
 
7. Място за обявяване на списъци или други съобщения във връзка с конкурса:
Списъци или друга информация във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на партерния етаж в сградата на Комисията за защита на личните данни на горепосочения адрес и на интернет страницата на КЗЛД - www.cpdp.bg.
 
Телефони за контакти: 02 9153-549
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ

 


Файлове за сваляне

Заявление за участие в конкурс (DOC)
Заявление за участие в конкурс (PDF)
Декларация по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (DOC)
Декларация по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings