Български English Français
Начало » Студентски конкурс за есе

Студентски конкурс за есе

Студентски конкурс за есе - 2023 година 

 
Комисията за защита на личните данни съвместно с Кариерния център на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” организират традиционния студентски конкурс за есе на тема: „Особености в защитата на личните данни в електронна среда – научените уроци след две години пандемия“.
По случай Деня за защита на личните данни – 28 януари каним студентите от различни специалности да се включат в конкурса за есе. Последните две години бяха предизвикателство не само за здравеопазването, но и за всички обществени системи. Ускореното внедряване на нови технологични решения доведе до преодоляването на предизвикателствата, свързани със задължителната дистанция и избягване струпването на хора на едно място. Същевременно, нашите навици, задължения, до голяма степен и ние самите станахме все „по-цифрови” – в работата, в обучението, в комуникацията като цяло и дори в заниманията в свободното време. Сигурността e степен на предпазване от вреда, която се прилага към всичко, което е ценно за нас и считаме за уязвимо, а елемент от нея е и защитата на споделяната информация в електронна среда.
В тазгодишното издание на ежегодния студентски конкурс за есе очакваме участниците да споделят виждането си по следните въпроси: годините на пандемия отразиха ли се и по какъв начин на способите ни за комуникация; работна среда; културен и социален живот; това по какъв начин е относимо към защитата на личните данни; ежедневният досег с електронна среда поставя ли нови предизвикателства пред осигуряването на висока степен на защита на личните данни и ако да в какво се изразяват тези предизвикателства; по какъв начин следва да бъдат защитавани неприкосновеността на личния живот в електронна среда; участниците в конкурса упражняват ли и по какъв начин правата си по законодателството за защита на личните данни; какви съвети като субекти на данните имат към лицата, които обработват личните им данни, както и към надзорните органи по защита на данните.
За целите на изготвяне на есето препоръчваме участниците да се запознаят с правната уредба на защитата на личните данни на наднационално и национално ниво, както и относимата съдебна практика на Съда на Европейския съюз и националните съдилища. Запознаването и коректното позоваване на научна литература по разглежданата проблематика е силно препоръчително. 
Награди: Класираните на първо, второ и трето място ще бъдат включени в програма на КЗЛД за платен стаж в Комисията.
Допустими участници: студенти в последните три години от обучението във висше училище.
Конкурсна комисия: оценяващата комисия ще бъде съставена от трима представители на КЗЛД и двама от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.
Етапи на провеждане на студентския конкурс за есе:
Първи етап: Електронно кандидатстване с есе до 18 април 2023 г.
Изисквания към есето:
- Executive Summary in English (резюме) на английски език в рамките на половин машинописна страница, представящо основните идеи на кандидата.
- Да представя аргументирано мнението на автора по темата;
- Да се цитирани всички използвани източници (Не се допуска плагиатство!);
- Обем на есето – от 5 до 10 страници по БДС – 30 реда с 60 знака на ред, шрифт Times New Roman с големина на буквите 12 и разредка 1,5, като използваните фигури и графики не се включват в общия обем;
- Да бъде изпратено на електронна поща concours@cpdp.bg в срок до 18 април 2023 г., 24.00 ч.
- Препоръчителен формат: Portable Document Format (.pdf).
Втори етап: Презентация пред конкурсната комисия – 12 май 2023 г.
До този етап на конкурса ще бъдат допуснати 10-те най-добри есета!
- Изложение на в рамките на 10 минути чрез предварително подготвена презентация (до 6 слайда) и изложение (до 2 страници).
Победителите ще бъдат наградени на официална церемония на 26 май 2023 г. в зала „Заседателна” на КЗЛД, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2.
Повече информация: Христо Аламинов, +359 2 915 35 34, halaminov@cpdp.bg
Моля, имайте предвид че с оглед гарантирането на равнопоставеност между участниците в конкурса за есе, консултации, предварителни оценки и информация относно приложимостта на предложените теми и текстове няма да се предоставят.
 Пожелаваме Ви успех!
 

Студентски конкурс за есе - 2022 година

Комисия за защита на личните данни организира традиционния студентски конкурс за есе на тема:  „Трудности в практическото прилагане на защитата на личните данни в условията на пандемията
По случай Деня за защита на личните данни – 28 януари каним студентите от различни специалности да се включат в конкурса за есе.
Награди: Класираните на първо, второ и трето място ще бъдат включени в програма на КЗЛД за едномесечен платен стаж в Комисията.
Допустими участници: студенти в последните три години от обучението във висше училище.
 
Етапи на провеждане на студентския конкурс за есе:
Първи етап: Електронно кандидатстване с есе до 15 юни 2022 г.
Изисквания към есето:
- Executive Summary in English (резюме) на английски език в рамките на половин машинописна страница, представящо основните идеи на кандидата.
- Да представя аргументирано мнението на автора по темата;
- Да се цитирани всички използвани източници (Не се допуска плагиатство!);
- Обем на есето от 5 до 10 страници по БДС – 30 реда с 60 знака на ред, шрифт TimesNewRoman с големина на буквите 12 и разредка 1,5, като използваните фигури и графики не се включват в него;
- Да бъде изпратено на електронна поща halaminov@cpdp.bg в срок до 15 юни 2022 г., 24.00 ч.
- Свеждане на правописните и граматическите грешки до минимум.
Втори етап: Презентация пред конкурсната комисия* – 30 юни 2022 г.
До този етап на конкурса ще бъдат допуснати 10-те най-добри есета!
- Изложение в рамките на 10 минути чрез предварително подготвена презентация (до 6 слайда) и изложение (до 2 страници).
Победителите ще бъдат наградени на официална церемония* в зала „Заседателна на КЗЛД, бул. „Проф. Цветан Лазаров 2.
* Съгласно действащите към конкретната дата противоепидемични мерки.
** Моля, имайте предвид, че с оглед гарантирането на равнопоставеност между участниците в конкурса за есе, консултации, предварителни оценки и информация относно приложимостта на предложените теми и текстове няма да се предоставя.
Пожелаваме Ви успех!


Студентски конкурс за есе - 2021 година

Приключи студенстки конкурс на тема „Личните данни и свободата в дигиталното общество”
Приключи конкурсът за студенстско есе на тема „Личните данни и свободата в дигиталното общество”, организиран от катедра „Правни науки” при Икономически университет – Варна и Комисията за защита на личните данни. Конкурсът е обявен в изпълнение на Договор за сътрудничество между Икономически университет - Варна и КЗЛД. Право на  участие бе дадено на  студенти от този университет.
При обявяването на конкурса е посочено, че процесът на обучение в различни специалности на университета провокира различни гледни точки и проекции на възприятия относно социалните, икономическите и обществени модели, взаимовръзки и отношения. Тези различни гледни точки са и чудесен повод за споделяне, среща и провокиране на различен тип творческо мислене.
Конкурсът за есе дава възможност на студентите да представят аргументирано своите разбирания по темата - как възприемат свободата в дигиталния свят и какво е мястото на защитата на личните данни в този контекст?
В рамките на срока за кандидатстване бяха получени есета на студенти от различни курсове и специалности в университета.
На 13.04.2021 г., чрез конферентна връзка се проведе заключителната част на конкурса, на която участниците, класирани на първите три места представиха своите идеи пред конкурсната комисия в рамките на 10 минути с предварително създадени презентация и изложение.
Конкурсната комисия бе в състав - председател: доц. д-р Андрияна Андреева и членове: гл. ас. д-р Живка Матеева  длъжностно лице по защита на данните към ИУ-Варна и Христо Аламинов – представител на КЗЛД. Комисията обяви следното класиране на финалистите:
1-во място: Елица Бонжолова, специалност „Социална сигурност и застраховане”
2-ро място: Габриела Попова, специалност „Международен бизнес” (с преподаване на английски език)
3-то място: Виктория Михайлова, специалност „Дигитални медии и ПР”
Есета са бъдат публикувани в сайта на Икономически университет – Варна, на страницата на катедра „Правни науки”, както и в Информационния бюлетин на КЗЛД.
Всички участници в конкурса получават предметни награди, грамоти и възможност за стаж в КЗЛД.
Организаторите на конкурса поздравяват всички студенти за тяхното участие и за изразените разбирания по тази изключително важна и актуална тема.
Есета са публикувани в сайта на Икономически университет – Варна, на страницата на катедра „Правни науки”, както и в бюлетин  № 3 (90) за май 2021 г.  на КЗЛД.

 

Студентски конкурс за есе -2020 година

 
Награждаване на финалистите от студентския конкурс за есе

На 17 юли 2020 г. (петък) от 11.00 ч. в зала „Заседателна” на Комисията за защита на личните данни се проведе официалната церемония по награждаване на финалистите от ежегодния студентски конкурс, организиран от КЗЛД. Студентският конкурс за есе бе обявен по случай Деня за защита на личните данни – 28 януари, отбелязван всяка година в редица държави по света. Конкурсът е първата по рода си ежегодна инициатива, организирана от национален орган по защита на данните на територията на Европейския съюз. Инициативата цели приобщаване на младите хора към търсенето на решения на предизвикателствата пред защитата на личните данни в контекста на дигитализацията и глобализацията, обхващащи всички сфери на живота.
На първия етап участниците писаха есе на тема: „Новите технологии и защита на личните данни – законодателство и практическо приложение” („Emerging technologies and personal data protection – legislation and practical application”). До втория етап на студентския конкурс бяха допуснати 5 кандидати. Всеки от тях защити своите идеи пред конкурсната комисия в рамките на 10 минути с предварително създадени презентация и изложение.
Тазгодишният победител в студентския конкурс за есе на Комисията за защита на личните данни е Ирена Александрова. Нейното есе грабва от самото начало: „Май 2020 година, човечеството преживява катарзис, светът е изправен пред най-голямото предизвикателство досега, а технологиите са на път да превземат познатия ни свят и да го заменят с една изцяло нова вселена от правила и граници”. Есето й впечатлява с представените разбирания за развитието на технологиите, изкуствения интелект (AI) и интернет на нещата, като същевременно съсредоточава вниманието върху възможните начини за въвеждане на конкретни единни стандарти в областта на законодателството за защита на личните данни и тяхното прилагане на практика. Победителят получи грамота, парична награда в размер на 1 000 лв., смартфон и платен едномесечен стаж в Комисията за защита на личните данни.
Конкурсната комисия класира на второ място творбата на Мария Георгиева. В своето есе тя застъпва тезата, че новите технологии имат голям потенциал да подобрят живота на хората. Мобилните приложения за проследяване, както и дигиталният маркетинг, основаващ се на обработването на данни, са ключови технологични разработки, които имат най-голямо влияние върху защитата на личните данни през последните години. Мария Георгиева получи грамота, парична награда в размер на 700 лв., смартфон и платен едномесечен стаж в КЗЛД.
На трето място бе класирано есето на Ния Андреева. В есето си тя предлага обстоен преглед на предизвикателствата пред защитата на личните данни в условията на глобализация и дигитална революция: „…Личните данни са от изключително значение за съхранението на правния ред и сигурност и за гарантиране сигурността на правните субекти…”. Участничката получи грамота, парична награда в размер на 300 лв., смартфон и възможността да осъществи платен едномесечен стаж в Комисията за защита на личните данни.
Конкурсната комисия класира на четвърто място двама кандидати – Йоанна Андонова и Емил Йотов. В своето есе Йоанна Андонова е разгледала задълбочено технологичните аспекти на защитата на личните данни. Тя е предложила съвременни IT решения, които могат да бъдат приложени в ежедневието. В есето на Емил Йотов е направен обобщен анализ на законодателната рамка, регламентираща обработването на лични данни, съобразно развитието на техническите новости, улесняващи човека и обработването на данни. Разгледани са конкретни казуси при възникващите нови технологии, както и скорошно изследване, осъществено от Европейската комисия в сферата на поверителността и обществения интерес при развитието на новите технологии. Двамата бяха наградени с грамоти и смартфони.
Всички участници бяха включени в програмата „Посланик на AI”, част от проект „AI-Trans: Increasing AI Transparency Through Digital Alternative Learning of Privacy Training”, финансиран по програма „Еразъм+”. Проектът осигурява знания и развитие на уменията свързани с поверителността и защитата на личните данни във връзка с новите технологии и по-специално с изкуствения интелект (AI – Artificial Intelligence) и интернет на свързаните устройства (IoT – Internet of Things).
Наградите бяха връчени от председателя на КЗЛД и заместник-председател на Европейския комитет по защита на данните – г-н Венцислав Караджов и г-жа Илияна Захариева, директор Корпоративни комуникации на А1 България, тазгодишния партньор на конкурса, с чиято любезна подкрепа беше осигурен наградният фонд.


Официална церемония по награждаване на финалистите от студентски конкурс за есе  

 На 17 юли 2020 г. (петък) от 11.00 ч. в зала „Заседателна на КЗЛД, гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2 ще се проведе официалната церемония по награждаване на финалистите от първото издание на ежегодния студентски конкурс, организиран от Комисията за защита на личните данни. Участниците писаха есе на тема: „Новите технологии и защита на личните данни – законодателство и практическо приложение.
До втория етап на студентския конкурс бяха допуснати 5 кандидати. Те подготвиха изложение и изнесоха презентация пред конкурсна комисия, съставена от представители на КЗЛД и А1 – тазгодишния партньор на конкурса, с чиято любезна подкрепа беше осигурен наградният фонд.
Студентският конкурс за есе бе обявен по случай Деня за защита на личните данни – 28 януари, отбелязван всяка година в над 55 държави. Конкурсът е първата по рода си ежегодна инициатива, организирана от национален орган по защита на данните на територията на Европейския съюз.
Той цели приобщаване на младите хора към търсене на общи решения на заплахите и предизвикателствата, които стоят пред защитата на личните данни в контекста на глобализацията, която обхваща всички сфери на обществения живот.
Наградите ще бъдат връчени от заместник-председателя на Европейския комитет по защита на данните и председател на КЗЛД г-н Венцислав Караджов и г-жа Илияна Захариева, директор Корпоративни комуникации на А1 България.
Събитието е открито за всички заинтересовани страни. Заповядайте!
 
  22.06.2020 г.
До втория етап на студентския конкурс за есе се допускат:
- Ния Андреева;
- Йоанна Андонова;
- Мария Георгиева;
- Ирена Александрова;
- Емил Йотов.
Допуснатите участници са поканени да изнесат презентация пред конкурсната комисия на 10 юли 2020 г. (петък) от 10.00 ч., в зала „Заседателна на КЗЛД, бул. „Проф. Цветан Лазаров 2.
Те трябва да подготвят изложение в рамките на 10 минути с предварително подготвена презентация. Изложението (до 2 страници) и презентацията (до 6 слайда на MS PowerPoint) следва да се изпратят предварително, не по-късно от 6 юли 2020 г., 24.00 ч. на електронна поща: konkurs@cpdp.bg. Като част от представянето им, следва да имат готовност за отговаряне на въпроси на членовете на конкурсната комисия в рамките на 5 до 10 минути.
 
  28.01.2020 г.

Комисия за защита на личните данни организира студентски конкурс за есе на тема:

Новите технологии и защита на личните данни – законодателство и практическо приложение 

(Emerging technologies and personal data protection – legislation and practical application)

 Процесът на глобализация, който обхваща всички сфери на обществения живот, води и до глобализация на заплахите и предизвикателствата, които стоят пред защитата на личните данни. Това налага координирани действия от всички страни, участващи в процеса на обработване и контрол на данните. Тези действия са невъзможни без въвеждане и прилагане на единни стандарти (Стратегията на Комисия за защита на личните данни за развитие в областта на защитата на личните данни – Хоризонт 2022).

По случай Деня за защита на личните данни - 28 януари, каним студентите от различни специалности да се включат в конкурса за есе.

Награди:

За победителя – парична награда в размер на 1 000 лв., платен едномесечен стаж в КЗЛД, смартфон;

Второ място – парична награда в размер на 700 лв., платен едномесечен стаж в КЗЛД, смартфон;

Трето място – парична награда в размер на 300 лв., платен едномесечен стаж в КЗЛД, смартфон;

Четвърто и пето място – смартфон.

Всички участници ще се включат в програмата „Посланик на AI”, част от проект „AI-Trans: Increasing AI Transparency Through Digital Alternative Learning of Privacy Training”, финансиран по програма „Еразъм+. Проектът осигурява знания и развитие на уменията свързани с поверителността и защитата на личните данни във връзка с новите технологии и по-специално с изкуствения интелект (AI – Artificial Intelligence) и интернет на свързаните устройства (IoT – Internet of Things).

Допустими участници: студенти в последната година (магистратура) от обучението във висше училище.

Етапи на провеждане на студентския конкурс за есе:

Първи етап: Електронно кандидатстване с есе до 15 юни 2020 г.

Изисквания към есето:
- Есето се подготвя на български език;
- Резюме на английски език (Executive Summary in English) в рамките на половин машинописна страница, представящо основните идеи на кандидата;
- Да представя аргументираното мнение на автора по темата;
- Да са посочени всички използвани източници (Не се допуска плагиатство!);
- Обем на есето от 5 до 10 страници по БДС – 30 реда с 60 знака на ред, шрифт Times New Roman с големина на буквите 12 и разредка 1,5, като използваните фигури и графики не се включват в него;
- Да бъде изпратено на електронна поща konkurs@cpdp.bg в срок до 15 юни 2020 г., 24.00 ч.

Втори етап: Презентация пред конкурсната комисия - 10 юли 2020 г.

До този етап на конкурса ще бъдат допуснати 5-те най-добри есета!

- Изложение в рамките на 10 минути с предварително подготвена презентация (до 6 слайда на Power Point) и изложение (до 2 страници);

- Готовност за отговаряне на въпроси на членовете на конкурсната комисия в рамките на 5 до 10 минути.

Победителите ще бъдат наградени на официална церемония в зала „Заседателна на КЗЛД, бул. „Проф. Цветан Лазаров 2.

* Моля, имайте предвид че с оглед гарантирането на равнопоставеност между участниците в конкурса за есе, консултации, предварителни оценки и информация относно приложимостта на предложените теми и текстове няма да се предоставят.
 

Пожелаваме Ви успех!

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2