Кариери

07.01.2020 г.


КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ОБЯВЯВА свободна позиция за ДЛЪЖНОСТТА

„ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ” в отдел „Административно-правно обслужване” към дирекция „Управление на ресурсите и административно-правно обслужване”.

 
1. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
· приема, регистрира и изпраща в съответните структурни звена на Комисията входящата кореспонденция;
· води отчетност за получената и изпращана кореспонденция, като своевременно регистрира получената за деня кореспонденция;
· в съответствие с резолюцията организира и насочва предаването на документите до съответния служител за изпълнение;
· осигурява и подготвя технически материалите за заседанията на Комисията и приетите актове;
· подготвя приключената документация за изпращане до адресантите;
· води картотека за преминалите през деловодството документи и осъществява контрол върху сроковете за тяхното изпълнение;
· оказва съдействие при провеждане на заседанията на КЗЛД;
· архивира протоколите от заседанията на КЗЛД на електронен и хартиен носител;
· приема ежедневно обаждания на граждани и предоставя при необходимост поисканата от тях информация;
· отговаря за ежедневното разпределение на пресата;
· изпълнява и други конкретно възложени и свързани с длъжността задачи.
Размерът на основна месечна заплата за длъжността е в границите от 610 до 1300 лв., съобразно придобития професионален опит.
 
2. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
- Степен на образование – средно;
- Професионален опит – 2 години;
- Вид правоотношение – трудово;
- Да отговарят на изискванията на чл.107а от Кодекса на труда.
 
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидата:
- Работа в екип;
- Познаване и работа с компютърни, информационни и комуникационни технологии и системи;
- Комуникативност.
 
Необходими документи:
- Заявление –  свободен текст;
- автобиография;
- декларация от лицето, че отговаря на изискванията на чл.107а от Кодекса на труда;
- копие от документи за придобито образование;
- копия от документите, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.
 
Документите се подават в Комисията за защита на личните данни на адрес:
гр. София – 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
стая № 102 – деловодство или по електронен път на kzld@cpdp.bg
 
Срок за подаване на документи – 24.01.2020 г. (петък) включително.
 
Лице за контакти: Анна Йорданова, телефон 02/ 9153549
 
КАНДИДАТИТЕ ЩЕ БЪДАТ УВЕДОМЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗА ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБЕСЕДВАНЕ.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ

 


Файлове за сваляне

Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда (DOC)
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings