Кариери

 12.08.2019 г.

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА
 
ДИРЕКТОР на дирекция Правно-аналитична, информационна и контролна дейност” /ПАИКД/
 
1. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
· Подпомага Комисията да наблюдава и осигурява прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 и националното законодателство в областта на защитата на личните данни, както и  да реализира дейностите за широка обществена информираност и разбиране на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД;
· Организира и координира дейностите по разработване и прилагане на стратегическите документи на комисията, техният мониторинг и отчитането на изпълнението им;
· Организира и контролира изготвянето на становища в процедурата по предварителна консултация по чл. 36 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 12, ал.2 и чл. 65 от ЗЗЛД, както и относно - одобряването на кодекси за поведение, акредитирането на органи за наблюдение на кодекси за поведение, акредитирането на сертифициращи органи;
· Организира и контролира извършването на периодичен преглед на издадените сертификати и прилагането на корективните правомощия на КЗЛД по чл. 58, пар. 2, б. „д” и „з” от Регламент (ЕС) 2016/679;
· Организира изготвянето на предложения до комисията за прилагане на мерки по чл. 58, пар. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 80, ал. 1, т. 3, 4 и т. 5 от ЗЗЛД и Глава девета от ЗЗЛД при осъществяване на надзор по чл. 34, пар. 4, чл. 42, пар. 7, изр. второ и чл. 43 от Регламент (ЕС) 2016/679. (чл. 47 от ПДКЗЛДНА)
· Контролира поддържането на регистрите по чл. 72 от Правилника за дейността на комисията за защита на личните данни и на нейната администрация;
· Изпълнява и други законосъобразни задачи в рамките на областите на дейността.
Размерът на основна месечна заплата за длъжността е в границите от 1100 до 2500 лв., съобразно квалификацията и придобития професионален опит.
 
2. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични  изисквания за заемане на длъжността:
· степен на образование – магистър;
· професионална област, по която е придобито образованието: социални, стопански и правни науки;
· професионален опит – 7 години и/или минимален ранг за заемане на длъжността – V старши;
· вид правоотношение – служебно;
· да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
 
3. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидата:
· професионален опит на ръководна длъжност;
· отлично познаване на Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни, Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Кодекса на труда и други.
 
4. Начин на провеждане на конкурса:
4.1. Защита на концепция за стратегическо управление на тема Изграждането на дирекция Правно-аналитична, информационна и контролна дейност” като водещо звено в специализираната администрация на КЗЛД - насоки за развитие”.
Източници на информация за подготовка:
- интернет страницата на КЗЛД www.cpdp.bg (рубрики Годишни отчети”, Информационен бюлетин”, Правна рамка” и други.) 
- интернет страницата на Европейския комитет по защита на данните – www.edpb.europa.eu
4.2. Интервю.
 
5. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
· заявление за участие в конкурса (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС);
· декларация от лицето по чл. 17 ал. 2, т. 1 от НПКДС;
· копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;   
· копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител.
 
6. Документите се подават лично или чрез пълномощник в Комисията за защита на личните данни на адрес:
гр. София – 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров” № 2
стая № 101 - деловодство, в 10-дневен срок от публикуване на обявата – до 17:00 часа на 22.08.2019 г.
 
7. Място за обявяване на списъци или други съобщения във връзка с конкурса:
Списъци или друга информация във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на партерния етаж в сградата на Комисията за защита на личните данни на горепосочения адрес и на интернет страницата на КЗЛД - www.cpdp.bg
Телефони за контакти: 9153-549; 9153-585. 
 

Файлове за сваляне

Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители) (DOC)
Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители) (PDF)
Декларация по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (DOC)
Декларация по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2