Начало » Институцията » Правомощия

Правомощия

Съгласно Закона за защита на личните данни:
 
Чл. 10. (1) Комисията:
1. анализира и осъществява цялостен контрол за спазването на нормативните актове в областта на защитата на лични данни;
2. води регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни;
3. извършва проверки на администраторите на лични данни във връзка с дейността си по т.1;
4. изразява становища и дава разрешения в предвидените в този закон случаи;
5. издава задължителни предписания до администраторите във връзка със защитата на личните данни;
6. след предварително уведомяване налага временна забрана за обработването на лични данни, с които се нарушават нормите за защита на личните данни;
7. разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон;
8. участва в подготовката и задължително дава становища по проекти на закони и подзаконови нормативни актове в областта на защитата на личните данни;
9. издава подзаконови нормативни актове в областта на защита на личните данни;
10. осигурява прилагането на решенията на Европейската комисия в областта на защитата на личните данни;
11. участва в дейностите, осъществявани от международните организации по въпросите в областта на защита на личните данни;
12. участва в преговорите и сключването на двустранни или многостранни споразумения по въпроси от своята компетентност;
13. организира и координира обучението в областта на защитата на личните данни на администраторите на лични данни;
14. издава общи и нормативни административни актове, свързани с правомощията й, в случаите, предвидени в закон.
(2) Редът за водене на регистъра по ал.1, т.2, за уведомяване на комисията, за даване на разрешения и изразяване на становища, за разглеждане на жалбите, както и за издаване на задължителните предписания и налагането на временни забрани за обработване на лични данни, се определя в правилника по чл.9, ал.2.
(3) Комисията издава бюлетин, в който публикува информация за своята дейност и за взетите решения. В бюлетина се публикува и отчетът по чл.7, ал.6.
(4) Комисията съгласува по браншове и области на дейност етичните кодекси за поведение на администраторите на лични данни по чл.22а и при установяване на несъответствие с нормативната уредба дава задължителни предписания.
 
Чл. 11. Председателят на комисията:
1. организира и ръководи дейността на комисията съобразно закона и решенията на комисията и отговаря за изпълнението на задълженията й;
2. представлява комисията пред трети лица;
3. назначава и освобождава държавните служители и сключва и прекратява трудовите договори на служителите по трудови правоотношения от администрацията.
4. издава наказателни постановления по чл.43, ал.2.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2