Български English Français
Начало » Насоки » Списък на видовете операции по обработване на лични данни, за които се изисква извършване на оценка за въздействие върху защитата на данните съгласно чл. 35, пар. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Списък на видовете операции по обработване на лични данни, за които се изисква извършване на оценка за въздействие върху защитата на данните съгласно чл. 35, пар. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

I) Общи положения
Настоящият списък на операциите по обработване на лични данни, за които се изисква извършване на оценка на въздействието върху защитата на данните, е приет от Комисията за защита на личните данни на основание чл. 35, пар. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, след получаване на становище от Европейския комитет по защита на данните в рамките на механизма за съгласуваност.
Настоящият списък е неизчерпателен, като същият може да бъде актуализиран при необходимост, по реда на неговото приемане.
Целта на настоящия списък е да подпомогне администраторите при изпълнение на задължението им по чл. 35, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 да извършват оценка на въздействието винаги, когато съществува вероятност определен вид обработване да поради висок риск за правата и свободите на физическите лица, дори и когато операциите по обработване не са посочени в настоящия списък.
Настоящият списък е съставен въз основа на Насоки относно оценката на въздействието върху защитата на данните (ОВЗД) и определяне дали съществува вероятност обработването „да породи висок риск за целите на Регламент (ЕС) 2016/679, приети от Работна група по чл. 29 на 4 април 2017 г., последно преработени и приети на 4 октомври 2017 г., впоследствие потвърдени от Европейския комитет по защита на данните на 25 май 2018 г.
 
II) Видове операции по обработване, които изискват извършване на оценка на въздействието върху защитата на данните
Администраторите на лични данни, чието основно или единствено място на установяване е на територията на Република България, следва да извършват оценка на въздействието върху защитата на обработваните от тях лични данни във всички случаи, когато съществува вероятност определен вид обработване да породи висок риск за правата и свободите на субектите на данни, вкл. в случаите по чл. 35, пар. 3 от Регламент (ЕС) 2016/679, както и при следните видове операции по обработване:
1. Мащабно обработване на биометрични данни за целите на уникалната идентификация на физическо лице, което не е спорадично.
2. Обработване на генетични данни с цел профилиране, което поражда правни последици за субекта на данни или по подобен начин го засяга в значителна степен.
3. Обработване на данни за местоположение с цел профилиране, което поражда правни последици за субекта на данни или по подобен начин го засяга в значителна степен.
4. При невъзможност за предоставяне на информация на субекта на данни по чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 или ако предоставянето на тази информация изисква несъразмерно големи усилия, или има вероятност да направи невъзможно, или сериозно да затрудни постигането на целите на обработване, когато това е свързано с мащабно обработване на данни.
5. Обработване на лични данни, осъществявано от администратор с основно място на установяване извън ЕС, когато определеният за негов представител в ЕС е разположен на територията на Република България.
6. Редовно и систематично обработване, при което предоставянето на информацията по чл. 19 от Регламент (ЕС) 2016/679 от администратора на субекта на данни е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
7. Обработване на лични данни на деца при пряко предлагане на услуги на информационното общество.
8. Осъществяване на миграция на данни от съществуващи към нови технологии, когато това е свързано с мащабно обработване на данни.

 

13.02.2019 г.


Файлове за сваляне

Изтегли файла Списък на видовете операции по обработване на лични данни, за които се изисква извършване на оценка за въздействие върху защитата на данните


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2