Кариери

15.03.2019 г.

 
 

 

14.02.2019 г.

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ на отдел „Информация и архив”, дирекция „Информационни фондове и отчетност” – при следните условия:
 
1. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
- организира и контролира издаването на периодичен бюлетин на Комисията;
- организира и контролира Интернет страницата на Комисията;
- осъществява автоматизирания обмен на данни с европейски информационни системи;
- изготвя анализи, прогнози, становища и предложения за решения на управленски проблеми и методологически въпроси.
 
Размерът на основна месечна заплата за длъжността е в границите от 780 до 2000 лв., съобразно придобития професионален опит.
 
2. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
- образователна степен – магистър;
- професионално направление – социални, стопански и правни науки, технически науки;
- ранг – II младши;
- професионален опит – 5 години;
- вид правоотношение – служебно;
- да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
 
Специфични изисквания за заемане на длъжността:
- владеене на английски език  на ниво не по-малко от B2, съгласно Европейската езикова рамка;
- опит на ръководна длъжност.
 
Допълнителни изисквания:
- Отлично познаване на Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ регламент относно защита на данните, на Закона за защита на личните данни, Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация, Закон за администрацията, Закон за държавния служител и др.;
- добри компютърни умения;
- способност да работи конструктивно и ефективно в екип.
 
3. Начин на провеждане на конкурса:
- решаване на тест;
- интервю.
 
4. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
- Заявление за участие в конкурса (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/);
- декларация от лицето по чл. 17 ал. 2, т. 1 от НПКДС;
- копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
- копия от документите, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
- копия на документи, удостоверяващи владеене на английски език на ниво не по-малко от B2, съгласно Европейската езикова рамка.
 
5. Документите се подават лично или чрез пълномощник в Комисията за защита на личните данни на адрес:
гр. София – 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
стая № 101 – деловодство, в 10-дневен срок от публикуване на обявата – от 14.02.2019 г. до 25.02.2019 г., 17:00 часа.
 
6. Място за обявяване на списъци или други съобщения във връзка с конкурса:
Списъци или друга информация във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на партерния етаж в сградата на Комисията за защита на личните данни на горепосочения адрес и на интернет страницата на КЗЛД – www.cpdp.bg
 
Телефон за контакти: 02 9153-549

Файлове за сваляне

Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители) (DOC)
Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители) (PDF)
Декларация по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (DOC)
Декларация по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2