Български English Français
Начало » Шенгенско пространство » Защита на правата на физическите лица според ЗЗЛД

Защита на правата на физическите лица според ЗЗЛД

Контролът по защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни и при осъществяването на достъп до тези данни се упражнява от Комисията за защита на личните данни при условията и по реда, определени със ЗЗЛД. По отношение на защита на данните, предвидена съгласно разпоредбите на Дял VІ на Конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген, в Република България се прилагат общите разпоредби за защита на личните данни, регламентирани със ЗЗЛД и ЗМВР.
В случай на нарушаване на правата му по ЗЗЛД всяко физическо лице има право на защита и може да я реализира, както по административен, така и по съдебен ред. В първия случай физическото лице може да сезира КЗЛД, а във втория да обжалва действия и актове на АЛД по съдебен ред пред съответния Административен съд/АС/ или Върховния административен съд /ВАС/ по общите правила за подсъдност.
 
1. ПО АДМИНИСТРАТИВЕН РЕД
КЗЛД разглежда жалби от физически лица срещу администратори на лични данни за нарушени права по ЗЗЛД.Редът и условията са регламентирани в разпоредбите на чл. 38 от ЗЗЛД. При нарушаване на правата му по този закон, всяко физическо лице има право да сезира КЗЛД в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. Комисията се произнася с решение в 30-дневен срок от сезирането, като може да даде задължителни предписания, да определи срок за отстраняване на нарушението или да наложи административно наказание. Копие от решението се изпраща и на физическото лице, което може да го обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от получаването му.
ВАС осъществява съдебен контрол върху индивидуалните административни актове на КЗЛД при условията и по реда на ЗЗЛД и Административнопроцесуалния кодекс (АПК). ВАС може да постанови решение, с което да потвърди или отмени решение на комисията. Съдебното решение е окончателно и произвежда действие за физическото лице и администратора.
Освен по инициатива на физическо лице, КЗЛД може при осъществяване на дейността си служебно да констатира наличие на нарушени права. В тези случаи се предприемат предвидените в закона мерки за тяхната защита, включително уведомяване на засегнатото лице.
 
2. ПО СЪДЕБЕН РЕД
В чл. 39 от ЗЗЛД е предвидено, че при нарушаване на правата му по този закон всяко физическо лице може да обжалва действия и актове на администратора по съдебен ред пред съответния административен съд или пред ВАС по общите правила за подсъдност. В това производството физическото лице може да иска обезщетение за претърпените от него вреди вследствие на неправомерно обработване на лични данни от страна на администратора.
Неподаването на жалба пред КЗЛД не е пречка за съдебното обжалване, но физическото лице не може да сезира съда, ако има висящо производство пред КЗЛД за същото нарушение или нейно решение относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings