Български English Français
Начало » Административно обслужване » Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет, както и форматите, в които тази информация е достъпна

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет, както и форматите, в които тази информация е достъпна

Информация, публикувана на сайта на КЗЛД 
 1.
 Документи от международната и европейска правни рамки за
 защита на  личните данни – регламенти, директиви, конвенции
 и  т.н. (по преценка)

PDF, DOC, HTML
 2.  Документи от българското законодателство - закони, наредби
 (по преценка)
PDF, DOC, HTML
 3.  Документи на надзорни органи, работни групи, международни
 организации и форуми, в които участва КЗЛД (по преценка)
PDF, DOC, HTML
 4.  Финансова информация - бюджет, информация от годишните
 финансови  отчети, месечни отчети за касовото изпълнение на
 бюджета, средства от Европейския съюз и чуждите средства,
 информация за ежедневните плащания чрез системата за
 електронни бюджетни разплащания
PDF, XLS, HTML
 5.  Информация за изпълнението на проекти на КЗЛД HTML
 6.  Подлежащата на публикуване информация по ЗПКОНПИ HTML
 7.  Актове на КЗЛД (по преценка):
  - Решения на КЗЛД по жалби и искания  
  - Решения и становища на КЗЛД по искания за трансфер на
    лични данни
  - Становища на КЗЛД по приложението на ЗЗЛД
  - Задължителни предписания
  - Задължителни указания
  - Документи, свързани с административното обслужване
PDF, HTML
 8.  Решения на ВАС по обжалвани решения на КЗЛД PDF, HTML
 9.  Решения на АССГ по обжалвани решения на КЗЛД PDF
10.  Наръчници, ръководства, информационни материали в областта на защитата на личните данни PDF, HTML
11.  Профил на купувача - предварителни обявления, обществени
 поръчки, събиране на оферти с обява, пазарни консултации
PDF, DOC, HTML
12.  Годишни отчети на КЗЛД PDF, DOC
13.  Информационни бюлетини на КЗЛД PDF
14.  Планове за проверки HTML
15.  Планове за обучения HTML
16.  Съобщения по жалби HTML
17  Съобщения за провеждани конкурси за длъжности PDF, DOC, HTML

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings