Български English Français
Начало » Полезна информация » Съвети при кандидатстване за работа

Съвети при кандидатстване за работа

1. Каква лична информация може да се изисква при кандидатстване за работа?
По правило кандидатите за работа вписват в автобиографиите си данни, които са необходими на работодателите за провеждане на процедурите за набиране и подбор на персонал. Те могат да бъдат:
- идентификационни (име, фамилия, дата на раждане);
- данни за контакт (адрес по местоживеене, телефонен номер, електронна поща);
- информация за образование, умения, професионален опит (придобити квалификационни степени, участия в обучения и курсове, предишни работодатели, работни позиции и длъжностни характеристики).
Като цяло решението каква точно информация следва да се включи в автобиографията е лично. Въпреки това е препоръчително да се избягва включването на ненужни данни, които не се отнасят към процеса по подбор.
Ако работодател изисква от кандидати за работа „добър външен вид” и/или да му предоставят „актуална снимка” при кандидатстване за конкретна работна позиция, то следва да знаете, че това изискване не е регламентирано изрично в нормативен акт и предоставянето на снимка зависи изцяло от Вашата воля. Работодателят има право едностранно да определя изискванията за заемане на определена длъжност, както по отношение на професионална квалификация; вид, естество и съдържание на трудовите задължения; така и лични способности и умения; визия и др. Право на всеки е да избере дали да кандидатства за такава позиция.
Потенциалният работодател няма право да изисква и обработва лични данни, за които няма правно основание (не съществуват нормативни актове, позволяващи му да събира тези данни), както и данни които не са адекватни или относими към процеса на тяхната обработка, например за взимането на решение за назначаване на даден служител (ЕГН, информация за семейно положение, за деца и планирани деца, сексуална ориентация, досегашно възнаграждение, религиозни възгледи, вярвания, политически пристрастия, и др.).
В рамките на етапа по кандидатстване за дадена позиция няма основание да се изисква банкова информация (банкови сметки), както и копие от документ за самоличност (лична карта). Банковата сметка може да бъде изисквана единствено при заемане на съответната позиция от кандидата, като целта е изплащане на трудово възнаграждение.
Допълнителна информация може да бъде изискана, ако е предвидено в закон или друг нормативен акт.
С промените в Закона за защита на личните данни от 2019 г. за работодателя се въведе забрана за събиране и съхранение на копия от документ за самоличност, свидетелство за управление на моторно превозно средство или документ за пребиваване, освен ако това не е предвидено със закон.
Наред с това се регламентира и срокът за съхранение на данните на кандидатите за работа. Законът повелява работодателят или органът по назначаването, в качеството си на администратор на лични данни, да определи срок за съхранение на личните данни, който не може да е по-дълъг от 6 месеца, освен ако кандидатът не е дал съгласието си за съхранение за по-дълъг срок. След изтичането на този срок работодателят или органът по назначаването трябва да изтрие или унищожи съхраняваните документи с лични данни, освен ако специален закон не предвижда друго.
Също така, когато във визираните процедури работодателят или органът по назначаването е изискал да се представят оригинали или нотариално заверени копия на документи, които удостоверяват физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, той следва да върне тези документи на кандидата, който не е одобрен за назначаване, в 6-месечен срок от окончателното приключване на процедурата, освен ако специален закон не предвижда друго.
Работодателят трябва да осигури прозрачност при обработването на личните данни на кандидатите за работа. Той е длъжен да им предостави информация за:
- категориите данни, които се събират;
- целите на обработването;
- правното основание за тяхното събиране;
- получателите на данните, ако има такива;
- евентуално предаване (трансфер) на личните данни в трети държави или международни организации;
- срока за съхранение;
- правата и начините за тяхното упражняване.
 
2. За какво да внимаваме, когато кандидатстваме за работа?
При кандидатстване за работа следва да внимаваме за следните неща:
- идентифициран ли е работодателят или посредникът за набиране на персонал. Работодатели, които събират лични данни на кандидати за работа (автобиографии, мотивационни писма) са длъжни да се идентифицират;
- посочена ли е конкретната длъжност/позиция, за която се кандидатства;
- предоставена ли е информация за обработването на нашите лични данни (от кой се обработват, за какви цели, на какви основания, колко време се съхранява и т.н.);
- иска ли се информация, която е прекомерна по своето естество и обем, като напр. банкови сметки, копия от документи за самоличност и др.
- при наличие на атрактивни и примамливи обяви за работа от името на утвърдени работодатели, и породено съмнение за истинността им, кандидатите биха могли да се свържат със съответния работодател или агенция за подбор на персонал, за да проверят достоверността на съответната обява, като за целта използват официалните канали за комуникация, а не да се доверяват на посочените данни за контакт в обява.

 

29.01.2021 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2