Български English Français
Начало » Полезна информация » Съвети при постъпване на работа

Съвети при постъпване на работа

· В случай, че кандидатствате за работа или обучение в друга държава и за целта е необходимо да попълните Ваши лични данни в онлайн-формуляр и да го изпратите съответно на работодателя/на учебното заведение, то в този случай имате право да изискате от тях информация относно прилагането на мерки за сигурност при обработването на Вашите лични данни.
· Ако работодател/орган по назначаването изисква от кандидати за работа „добър външен вид” и/или да му предоставят „актуална снимка” при кандидатстване за конкретна работна позиция, то следва да знаете, че това изискване не е регламентирано изрично в нормативен акт и предоставянето на снимка зависи изцяло от Вашата воля. Работодателят/органът по назначаването има право едностранно да определя изискванията за заемане на определена длъжност, както по отношение на професионална квалификация; вид, естество и съдържание на трудовите задължения; така и лични способности и умения; визия и др. Право на всеки е да избере дали да кандидатства за такава позиция.
· При кандидатстване за работа, когато работодателят/органът по назначаването изисква от кандидати за работа, както техни лични данни (вкл. единен граждански номер), така и данни за семейството им, то в този случай единственото условие за тяхното законосъобразно събиране може да бъде изричното съгласие на физическите лица, които предоставят своите данни. Когато физическите лица доброволно предоставят своите лични данни, администраторът (в случая - работодателят/органът по назначаването ) правомерно ги обработва.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings