Български English Français
Начало » Полезна информация » Съвети при кандидатстване за кредитни продукти

Съвети при кандидатстване за кредитни продукти

· Когато кандидатствате за ползване на кредит, следва да знаете, че кредитните консултанти (кредитни посредници) са длъжни да Ви уведомят преди подаване на молбата за кредит: за целите на обработване на Вашите лични данни, както и кои данни са задължителни и кои доброволни за предоставяне (например - лични данни за съпруг/а, семеен партньор, семейно положение, финансово състояние и др.); получателите и категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните; правото Ви на достъп и правото Ви на коригиране на събраните данни, както и на правото Ви на възражение срещу обработването на Вашите лични данни, при наличие на законово основание за това.
· Ако кандидатствате за кредитни продукти чрез използване на средства за комуникация от разстояние - телефон и/или по електронен път (онлайн), следва да знаете, че може да се приеме, че е налице Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни, само ако може да се установи по безспорен начин, че именно вие сте лицето, чиито данни се предоставят на банката (финансова институция) по телефон и/или по електронен път и ще бъдат обработвани от нея.


01.06.2016 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2