Начало » Шенгенско пространство

Шенгенско пространство

Какво представлява Шенгенското пространство?

Шенгенското пространство е зона без контрол по вътрешните граници. Всеки има право на свободно движение в рамките на Шенгенското пространство.

Държавите в Шенгенското пространство са Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Чехия, Швеция, както и асоциираните държави, които не са членки на Европейския съюз – Исландия, Норвегия и Швейцария.

Ирландия и Обединеното Кралство не са премахнали контрола по вътрешните граници и не прилагат правилата на общата визова политика, но участват в частта от Шенгенското право, свързана с полицейското и съдебното сътрудничество, включително и по отношение на Шенгенската информационна система.

България, Кипър и Румъния са подписали Шенгенското споразумение, но все още не са изпълнили процедурите за пълното му прилагане.

Какво представлява Шенгенската информационна система (ШИС)?

Шенгенската информационна система представлява обща база данни в областта на защитата на обществената сигурност, подпомагането на полицейското и съдебното сътрудничество и управлението на контрола на външните граници.

Участващите в системата държави подават сигнали относно издирвани лица и лица в неизвестност, загубени и откраднати вещи, както и сигнали за забрана за влизане на Шенгенска територия.

Какви лични данни могат да се съхраняват в Шенгенската информационна система?

Име, прякор, особени белези, дата и място на раждане, пол и гражданство.

Какъв е срокът на съхранение на данните в Шенгенската информационна система?

Сигнали за лица и вещи, въведени в ШИС, се съхраняват единствено за времето, необходимо за постигането на целите, за които са били въведени. Сигналите в ШИС се заличават автоматично в условията на отпаднала необходимост за по-нататъшното им съхранение.

Конкретните срокове за съхраняване на отделните сигнали са определени в разпоредбите на Шенгенската конвенция.

Кои са компетентните органи за въвеждане, актуализиране и заличаване на националните сигнали в ШИС?

На територията на Република България компетентните органи, които могат да въвеждат, актуализират и заличават национални сигнали в ШИС, се намират в структурите на Министерството на вътрешните работи.

Кои са органите, които могат да използват Шенгенската информационна система?

Това са органи на изпълнителната власт в областта на вътрешните работи, отбраната, съдебната власт, транспорта, митниците, институциите, които се занимават с издаването на визи и разрешения за престой, както и Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

Какво представлява националното бюро СИРЕНЕ?

Всяка държава в Шенгенското пространство създава национално бюро СИРЕНЕ, което осъществява денонощен обмен на информация в ШИС с другите държави в Шенген.

В България националното бюро СИРЕНЕ е специализирано оперативно звено в структурата на Дирекция „Международно оперативно сътрудничество” на Министерството на вътрешните работи.

Кой в България осъществява контрол върху обработката на данни в ШИС?

В България контролът по защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни и при осъществяването на достъп до тези данни се упражнява от Комисията за защита на личните данни при условията и по реда, определени със Закона за защита на личните данни.

Какви са Вашите права по отношение на Шенгенската информационна система?

Вие можете да поискате информация относно събирането, записването, организирането, съхраняването, адаптирането или изменението, възстановяването, консултирането, употребата, разкриването чрез предаване, разпространяването, предоставянето, актуализирането, заличаването или унищожаването на лични данни за Вас в ШИС.

Можете да упражните правото си на достъп и информация в Шенгенската информационна система във всяка държава от Шенгенското пространство независимо от Вашата национална принадлежност.

Само държавата, която е въвела сигнала, има право да добавя, променя или изтрива данни, които е въвела в ШИС.

Информация за реда, по който можете да упражните правата си в съответната държава, можете да получите от нейния национален орган по защита на данните. От националния орган по защита на данните във всяка държава от Шенген можете да получите и съдействие, когато Ви е отказана информация относно данните, които се обработват за Вас в ШИС.

Какъв е редът за упражняване на правата Ви на територията на България?

Вие можете да упражните правата си, като подадете писмено заявление (лично или чрез изрично упълномощено лице чрез нотариално заверено пълномощно) до министъра на вътрешните работи.

Министърът на вътрешните работи е длъжен да се произнесе в 14-дневен срок от постъпване на искането за достъп. Този срок обаче може да бъде удължен, когато това се налага обективно от обстоятелствата по конкретния случай.

Каква защита можете да получите от Комисията за защита на личните данни?

В случай че искането Ви за достъп и информация не бъде уважено, Вие можете да отправите жалба към Комисията за защита на личните данни.

Комисията за защита на личните данни може да извърши проверка на данните, които се отнасят за Вас и са включени в ШИС, както и да получи информация относно тяхното използване.

Какъв е редът за упражняване на права по съдебен път?

Защита по съдебен ред можете да потърсите, като подадете жалба пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд (ВАС) по общите правила за подсъдност.

Неподаването на жалба пред КЗЛД не е пречка за съдебното обжалване (на отказ за достъп или отказ за предоставяне на информация, за упражняване на правото на заличаване, коригиране, блокиране).

Видеоматериали


Конкурс за деца

Конкурс за деца


Официален сайт на Комисията за защита на личните данни