Начало » Полезна информация

Полезна информация

  • В случай, че кандидатствате за работа или обучение в друга държава и за целта е необходимо да попълните Ваши лични данни в онлайн-формуляр и да го изпратите съответно на работодателя/на учебното заведение, то в този случай имате право да изискате от тях информация относно прилагането на мерки за сигурност при обработването на Вашите лични данни.
  • Ако работодател/орган по назначаването изисква от кандидати за работа „добър външен вид” и/или да му предоставят „актуална снимка” при кандидатстване за конкретна работна позиция, то следва да знаете, че това изискване не е регламентирано изрично в нормативен акт, но работодателят/органът по назначаването има право едностранно да определя изискванията за заемане на определена длъжност, както по отношение на професионална квалификация; вид, естество и съдържание на трудовите задължения; така и лични способности и умения; визия и др. Право на всеки е да избере дали да кандидатства за такава позиция.
  • При кандидатстване за работа, когато работодателят/органът по назначаването изисква от кандидати за работа, както техни лични данни (вкл. единен граждански номер), така и данни за семейството им, то в този случай единственото условие за тяхното законосъобразно събиране може да бъде изричното съгласие на физическите лица, които предоставят своите данни. Когато физическите лица доброволно предоставят своите лични данни, администраторът (в случая - работодателят/органът по назначаването ) правомерно ги обработва.
  • Когато кандидатствате за ползване на кредит, следва да знаете, че кредитните консултанти (кредитни посредници) са длъжни да Ви уведомят преди подаване на молбата за кредит: за целите на обработване на Вашите лични данни, както и кои данни са задължителни и кои доброволни за предоставяне (например - лични данни за съпруг/а, семеен партньор, семейно положение, финансово състояние и др.); получателите и категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните; правото Ви на достъп и правото Ви на коригиране на събраните данни, както и на правото Ви на възражение срещу обработването на Вашите лични данни, при наличие на законово основание за това.
  • Ако кандидатствате за кредитни продукти чрез използване на средства за комуникация от разстояние - телефон и/или по електронен път (онлайн), следва да знаете, че може да се приеме, че е налице Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни, само ако може да се установи по безспорен начин, че именно вие сте лицето, чиито данни се предоставят на банката (финансова институция) по телефон и/или по електронен път и ще бъдат обработвани от нея.
  • Ако решите да използвате услугите на електронната търговия, като например си купите онлайн самолетен билет от туристическа агенция, която не е установена на територията на Република България, то в този случай относно обработването на Вашите лични данни не може да намери приложение българският Закон за защита на личните данни. При нарушаване на Вашите права, следва да сезирате надзорният орган по защита на личните данни на конкретната държава.
  • В случай, че пазарувате с дебитна или кредитна карта в различни търговски обекти - магазини, бензиностанции, следва да знаете, че касиерите/продавачите имат право да поискат личната Ви карта за сверяване на Вашата самоличност. Това е възможно особено в случай на възникнало съмнение относно идентичността на оправомощения държател на картата и лицето, извършващо конкретното плащане. Ако откажете да представите документ за самоличност, търговецът може да откаже да приеме плащането с представената от Вас дебитна или кредитна карта.
  • Важно е да знаете, че е законосъобразна практика търговците да изписват единния граждански номер на своите клиенти-физически лица в издаваните от тях фактури. Това е тяхно задължение съгласно Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които въвеждат определени изисквания към минимално задължителното съдържание на счетоводните документи.

Видеоматериали


Конкурс за деца

Конкурс за деца


Официален сайт на Комисията за защита на личните данни